Hemelwaterinfiltratie- en buffering

De toenemende bedekking van natuurlijke oppervlakken met gebouwen, straten of parkeerplaatsen veroorzaakt steeds meer belasting van milieu en infrastructuur. Door de overbelasting van rioolsystemen, zuiveringsinstallaties en afvalwaterbekkens neemt het gevaar van overstroming toe. De snelle afvoer van het hemelwater van bebouwde oppervlakken onderbreekt bovendien de natuurlijke waterkringloop en veroorzaakt een dalend grondwaterpeil. Waterschappen en gemeenten hebben de noodzaak voor een natuurgetrouwe hemelwaterverwerking erkend en schrijven systemen voor hemelwaterinfiltratie voor. De eigenaar kan soms met subsidies of korting op de gemeentelijke heffingen worden ontlast; informatie hierover is verkrijgbaar bij uw gemeente. In enkele gemeenten is de decentrale infiltratie van oppervlaktewater zelfs wettelijk voorgeschreven. Afhankelijk van de hoeveelheid en vervuilingsgraad van het optredende hemelwater bestaan verschillende mogelijkheden, het hemelwater te verzamelen en doelgericht te infiltreren:

Box-systeem:
Infiltratie, opvangen en opslaan met een bloksysteem. Zeer geschikt bij weinig beschikbare ruimte of inbouwbeperkingen, zoals bijvoorbeeld vanwege de afmetingen van de infiltratie-installatie en de eis tot hoge installatiesnelheid.

Buissysteem:
Infiltratie, opvangen en opslag van hemelwater, die van verschillende aangesloten oppervlakken (bijvoorbeeld dak- en verkeersoppervlakken) wordt aangevoerd. Afhankelijk van de vervuilingsgraad kunnen wadi's worden gebruikt.