FAQ zur Qualität von Trinkwasser

FAQ për cilësinë e ujit të pijshëm

Bazuar në gjetjet e platformës së qëndrueshmërisë RESET.org fituese e shumë çmimeve, do të gjeni përgjigje për çështjet më të rëndësishme në lidhje me cilësinë e ujit të pijshëm.

Sa mirë e kontrollojmë ne ujin e pijshëm dhe shishet e ujit?

Si uji i pijshëm ashtu edhe uji me shishe kontrollohen në mënyrë rigoroze në Gjermani. Sidoqoftë, udhëzimet në legjislacionin gjerman për ujin e pijshëm janë më rigoroze se ato për burimet dhe ujin mineral. Legjislacioni për ujin e pijshëm përcakton kufijtë e përgjithshëm të vlerave dhe kërkesat e cilësisë për 53 parametra mikrobiologjikë, kimikë dhe fizikë.

Ligji për ujin mineral dhe për ujin e pijshëm (shtojca 4 e seksionit 6a (1)) tregon se uji i pijshëm testohet për më shumë ndotës sesa uji mineral dhe uji i burimit. Uji i pijshëm testohet p.sh. për pesticide, ndërsa uji mineral dhe uji i burimit jo. Bazuar në një hetim të kryer nga ana e organizatës së konsumatorit “Stiftung Warentest”, 22 nga 30 produkte uji të testuara, asnjë prej produkteve të testuara nuk pati rezultate në vlera shumë të mira. Raporti i Ministrisë Federale të Shëndetësisë dhe Agjencisë Federale të Mjedisit në vitin 2015 mbi cilësinë e ujit të pijshëm në Gjermani dëshmoi gjithashtu se uji i pijshëm nga rubineti është të paktën po aq i mirë ose edhe më i mirë.

Por uji i pijshëm nga rubineti vjen nga kanalizimet e ujërave e ndotur?

Kjo nuk ka kuptim, natyrisht! 64% e ujit tonë të rubinetit vjen nga burimet natyrore (ujërat nëntokësorë), 27% nga burimet ujore sipërfaqësore (lumenjtë dhe liqenet) dhe 9% nga uji i burimit. Para se të futet në tubacionet tona, uji përpunohet në ujë të pijshëm nëpërmjet proceseve të ndryshme. Ujërat e ndotur, nga ana tjetër, derdhen në tubacionet tona të ujit pas trajtimit dhe po kështu kthehen në ciklin e natyrës - jo në tubacionet tona.

A nuk ka uji mineral me përmbajtje të shtuar mineralesh?

Edhe nëse shpesh rritet përmbajtja minerale në ujin mineral dhe në ujin e burimit krahasuar me ujin e rubinetit, sasia është shumë e vogël për të pasur rol të rëndësishëm për shëndetin. Një ekzaminim për rëndësinë ushqyese dhe fiziologjike të ujit të pijshëm në Gjermani ka dëshmuar se pirja e ujit mineral mund të kontribuojë në plotësimin e nevojave për minerale të një personi, por nevojat për minerale kryesisht mbulohen nga ushqimet e ngurta.

Si mund të përmirësohet më tej cilësia e ujit të rubinetit?

Furnitorët e ujit janë përgjegjës vetëm për cilësinë e ujit të pijshëm deri në shtëpinë tonë. Për këtë arsye, ne rekomandojmë instalimin e një sistemi të optimizuar me tuba higjienikë - siç është sistemi RAUTITAN nga REHAU.

Por, edhe përdorimi i saktë gjithashtu mund të sjellë ndryshime në jetën e përditshme. Me marrjen e disa masave të thjeshta, të cilat rekomandohen gjithashtu nga shumë shoqëri furnitore të ujit, ju gjithashtu mund të kontribuoni në procesin e rregullt të qarkullimit të ujit në tubacionet tuaja të ujit dhe kështu të rezultojë në një ujë të pijshëm higjienik dhe të pastër. Ne kemi përpiluar udhëzimet për manualin e përdorimit për një ujë të pijshëm higjienik.

Mësoni më shumë rreth tubave të ujit të pijshëm RAUTITAN

Engineering progress

Enhancing lives