Informacione për mbrojtjen e të dhënave

REHAU është e lumtur për interesin që keni shprehur për shoqërinë dhe produktet tona. Dëshirojmë që të ndiheni komod në momentin që të kontaktoni me REHAU. Gjithashtu, për ne është shumë e rëndësishme siguria e të dhënave tuaja personale, të cilat, duke në momentin që kontaktoni me REHAU, përmbajnë emrin tuaj, adresën, numrin e telefonit ose adresën e email-it.

Mbrojta e të dhënave personale zbatohet për të gjitha palët me të cilat ndërveprohet, duke përfshirë REHAU, klientët, furnitorët, ofruesit e shërbimeve, partnerët e tjerë të biznesit dhe palët e interesit, të cilët kërkojnë në faqet tona të internetit, vizitojnë shërbimet/produktet tona dhe vizitorët në pikat fizike të shitjes (referuar si “Ti” ose “Ju” përkatësisht dhe së bashku). Ky informacion i nënshtrohet neneve 13 dhe 14 të Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave.

1. Përkufizime

Mbledhja dhe përpunimi i të dhënave personale kryhet në kuadër të dispozitave ligjore për mbrojtjen e të dhënave personale.

Termi "të dhëna personale" i përshin të gjitha informacionet që i referohen një person fizik i cili është i identifikuar ose i identifikueshëm. "Përpunimi i të dhënave" është çdo veprim ose përmbledhje veprimesh që kryhet plotësisht ose jo me mjete automatike me të dhënat personale, si grumbullimi, regjistrimi, organizimi, renditja, ruajtja, përshtatja ose modifikimi, tërheqja, këshillimi, shikimi, përdorimi, zbulimi i informacionit me anë të transmetimit, shpërndarjes ose çdo formë tjetër e transmetimit, harmonizimit ose kombinimit, kufizimin, fshirjen ose shkatërrimit të të dhënave.

2. Emri dhe adresa e kontrolluesit, organit përgjegjës 

Kontrollues sipas Ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale (LMDhP) është:
REHAU DOOEL
Rr. Boris Trajkovski PN
1000, Shkup

Organ përgjegjës:
Agjencia për mbrojtjen e të dhënave personale
Bul.Goce Delçev nr.18
Shkup,
E-mail: info@privacy.mk

3. Qëllimet e përgjithshme të përpunimit të të dhënave dhe baza ligjore

REHAU mbledh dhe përpunon të dhënat tuaja personale në mënyrë specifike në rastet e mëposhtme:

 • Nëse na kontaktoni drejtpërdrejt, p.sh. përmes faqes sonë zyrtare të internetit ose nëpërmjet shërbimit të klientit të REHAU ose kur na vizitoni në pikat tona fizike të shitjes, kur merrni pjesë në aktivitetet tona, sondazhet mbi kënaqësinë e klientëve, gara, dhe në rast se klientët janë të interesuar për produktet ose shërbimet tona ose kanë ndonjë interes tjetër.
 • Në rastet kur bleni produkte ose shërbime nga ne,
 • Në rastet kur kërkoni informacione në lidhje me produktet dhe shërbimet tona
 • Kur blini ose përdorni produktet REHAU.
 • Kur ofroni ose shitni produkte ose shërbime për ne.

Lutemi, na ndihmoni t'i mbajmë të përditësuara të dhënat tuaja personale, duke na informuar për ndryshimet e të dhënave tuaja personale, veçanërisht lidhur me të dhënat tuaja të kontaktit.

Për aq kohë sa REHAU përpunon të dhënat e juaja personale, kjo vlen veçanërisht për detaje të tilla si emri dhe të dhënat tuaja të kontaktit të biznesit tuaj si shoqëria e punësimit, funksioni, numri i telefonit ose adresa e email-it, si dhe të dhënat e kontratës dhe transaksionit. Kategori shtesë të të dhënave mund të mblidhen për qëllime të veçanta, të cilat përshkruhen në detaje më poshtë.

Përpos mbledhjes së të dhënave tuaja përmes formularëve tanë kur kontaktoni në faqen tonë të internetit, ne gjithashtu mbledhim të dhëna, për aq sa kjo është e nevojshme në funksion të qëllimit, drejtpërdrejt nga ju ose përmes burimeve përgjithësisht të aksesueshme (p.sh. regjistri tregtar, autoritetet, Interneti), vetëm në masën e nevojshme për të arritur qëllimin e përpunimit të të dhënave.

4. Qëllimet e përpunimit të të dhënave personale dhe baza ligjore

Në vazhdim të politikës, në bazë të obligimeve ligjore, ne do t'ju informojmë lidhur me qëllimet për të cilat REHAU përpunon secilën kategori të të dhënave personale. Rehau mund t 'ju drejtojë në këtë politikë dhe në raste kur është e nevojshme t 'ju ofron informata shtesë.

4.1. Përpunimi i të dhënave në lidhje me përgatitjen, lidhjen dhe zbatimin e kontratave.

Si shoqëri prodhuese, REHAU përpunon të dhënat personale në lidhje me shit-blerjen si dhe për proceset e shit-blerjes si edhe për zbatimin e obligimeve kontraktuese. Për këtë qëllim, të dhënat përpunohen veçanërisht për lidhjen e kontratave, përpunimin e ofertave, këshillimin e klientëve, prodhimin dhe dërgesën e mallrave, menaxhimin e kontratave dhe përpunimin e ankesave.

Në kontekstin e këtyre aktiviteteve, përpunohen kategoritë e mëposhtme të të dhënave:

 • Kontakt informacione/të dhënat personale të punëtorëve (mbiemri, emri, adresa, adresa e email-it, telefoni)
 • Të dhënat logjistike si adresa e dërgesës
 • Të dhënat e kontratës, data e pagesës

Mund të lindë nevoja që të dhënat për përgatitjen e një oferte dhe përpunimin e kontratës tua përcjellim palëve të treta që janë pjesë e zinxhirit të furnizimit ose që janë të nevojshme për zbaitmin e kontratës.

Me qëllim kontrollin e kreditit të partnerëve tanë të biznesit, ne përpunojmë të dhënat që marrim nga agjencitë e kreditit (siç është Byroja Maqedonase e kredisë) në përputhje me obligimet ligjore. Për më tepër, për të minimizuar më tej rrezikun e mospagesave, REHAU rezervon të drejtën të raportojë përvojat me pagesat në lidhje me klientët në një grup për komunikimin e përvojave të pagesave që i përket një shoqërie krediti vlerësuese (Creditreform, Bisnode). Përvojat me pagesat me personat fizikë përjashtohen nga kjo praktikë.

Në mënyrë që të optimizohen arkëtimet, REHAU rezervon të drejtën të caktojë një shoqëri rifinancimi përgjegjëse për procesin e arkëtimeve për REHAU në kontekstin e arkëtimit të pagesave. Vetëm të dhënat që lidhen me shoqërinë (emri i debitorit, arsyeja, shuma, data e caktuar e pagesës) transmetohen për qëllimin e financimit të të arkëtueshmeve. Për aq sa është e nevojshme për kontrollin e pretendimit të pagesës, shoqëria e rifinancimit do të përcjellë të dhënat e shoqërisë te një palë e tretë për kontrollin e kreditit.

Baza ligjore për financimin e të arkëtueshmeve/faktoringut për sa i përket të dhënave personale është, përveç se në rastet përjashtuese, Neni 10 paragrafi “1” pika “6” e LMDhP.

Baza ligjore për financimin (transferimin) e borxheve, nëse kryhet përpunimi i të dhënave në raste të jashtëzakonshme, është neni 10 paragrafi “1” pika “6” e LMDhP.

Nëse të dhënat mblidhen drejtpërdrejt për përgatitjen e ofertës ose zbatimin e një kontrate, REHAU do t'ju informojë në secilin rast se cilat të dhëna janë absolutisht të nevojshme. Neni 10 paragrafi “1” pika “6” e LMDhP, është bazë ligjore për përpunimin e të dhënave personale kur të dhënat e juaj nuk grumbullohen drejtpërdrejt prej juve por nga punëdhënësi juaj ose një palë e tretë e lidhur me ju ose me punëdhënësin tuaj. Të dhënat do të përpunohen për aq sa të dhënat përdoren për të zbatuar kontratën ose për të përmbushur detyrime të tjera ligjore, p.sh. detyrimet e pagesave dhe detyrimet për përgjegjësinë ndaj produktit (p.sh. detyrimet për informacion, sqarime dhe paralajmërime).

I gjithë procesi kryhet në përputhje me dispozitat e Nenit 10, paragrafi “1” pika “6” të Ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale, ku gëzoni të drejtën të kundërshtoni përpunimin e të dhënave të juaja personale në çdo kohë.

4.2. Përdorimi i portalit të klientit

REHAU u ofron klientëve të saj përdorimin e një portali klientësh me qëllim thjeshtësimin e përpunimit të porosive, për sigurimin akses në konfigurime të caktuara produktesh dhe shërbimesh të tjera. Në momentin e regjistrimit, do të informoheni se cilat të dhëna nevojiten në mënyrë që të përdorni portalin e klientit. Qëllimi dhe baza ligjore përshkruhen në Seksionin 4.1 të kësaj politike. Më tutje, do të përdoren të dhëna të tjera të ofruara vullnetarisht për t'ju kontaktuar (sipas Seksionit 4.8).

Kur përdorni portalin e klientit, transaksionet individuale ruhen dhe arkivohen në përputhje me kërkesat ligjore të ruajtjes së të dhënave në bazë të Nenit. 10 paragrafit “1” pika “3” i Ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale.

Mund ta anuloni përdorimin e portalit të klientit dhe ruajtjen e të dhënave personale në këtë portal në çdo kohë, nëse të njëjtat nuk nevojiten më tutje në përmbushjen e një kontrate. Lutemi kontaktoni përfaqësuesin tuaj përgjegjës së zyrës së shitjeve (Na kontaktoni në portalin e klientëve). Ruajtja e transaksioneve të kryera mbetet e pacenuar.

4.3. Përdorimi i portalit të furnitorit

REHAU ka një portal për furnitorët. Kur regjistroheni si furnitor, ju informoheni për llojin dhe objektin e të dhënave të kërkuara për regjistrim. Të dhënat përdoren për të gjitha proceset e biznesit në lidhje me prokurimin e mallrave dhe shërbimeve, duke përfshirë masat e sigurisë së cilësisë, menaxhimin e marrëdhënieve me furnitorët, kontratat e përpunimit, menaxhimin e rrezikut, përdorimin e sistemeve të informacionit dhe komunikimit, optimizimin e proceseve të brendshme dhe administrimin e portalit të furnitorit. Për këto qëllime, mund të lindë nevoja që t'ua kalojmë të dhënat tuaja personale shoqërive të tjera në Grupin REHAU dhe që këto shoqëri të grupit t'ju kontaktojnë.

4.4. Procedura e aplikimit (Neni 10, paragrafi “1”, pika “2” e LMDhP)

Ka disa njoftime shtesë për mbrojtjen e të dhënave për procesin e aplikimit, të cilat do të komunikohen veçmas me aplikimin. Informacioni i mëposhtëm vlen gjithashtu për të gjitha aplikimet.

4.5. Pjesëmarrja në aktivitete dhe vizita në ambientet tona (Neni 10, paragrafi “1”, pika “6” i LMDhP)

Ju presim me padurim të njihemi personalisht gjatë një vizite në ambientet tona ose në një nga ndodhitë tona. Ne përpunojmë të dhënat tuaja personale në mënyrë që të organizojmë dhe zhvillojmë nodhi dhe t'ju ofrojmë materiale informuese. Gjatë këtyre ndodhive, ne mund t'ia përcjellim të dhënat folësve dhe pjesëmarrësve. Kjo është e rëndësishme për tu siguruar që aktiviteti të zhvillohet pa probleme. Po ashtu, ne i përdorim të dhënat e mbledhura për të vlerësuar dhe ndjekur ndodhitë tona.

REHAU përdor gjithashtu funksionet e sondazhit SurveyMonkey për të marrë reagime dhe komente. Nëse merrni pjesë në një sondazh të caktuar, vlenë Politika e privatësisë e dhënësit të shërbimit (https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/).

Për dokumentimin e nodhive, si dhe punën e shtypit dhe marrëdhënieve me publikun, mund të krijohen rekorde të dhënash me fotografi dhe video të këtyre ndodhive. Edhe të dhënat personale (fotografi) përpunohen gjatë këtij procesi. Ju keni të drejtë të kundërshtoni përpunimin e këtyre të dhënave në çdo kohë për arsye, të cilat mund të lidhen me një situatë të veçantë. Në këtë rast ju kërkojmë të informoni paraprakisht fotografët ose organizatorët për këto arsye. Ata do të marrin parasysh kundërshtimin tuaj dhe do të marrin masat e nevojshme.

4.6. Përdorimi i shërbimeve (këshillimi)

Përveç produkteve dhe zgjidhjeve tona të sistemit, REHAU ofron edhe shumë shërbime të tjera. Këtu përfshihet edhe këshillimi për produktet dhe shërbimet që ju ofrojmë nëpërmjet telefonit, email-t, formularëve të kontaktit sipas rrethanave të caktuara, si edhe në vendndodhje. Nëpërmjet këtij shërbimi, ne dëshirojmë t'ju mbështesim në përzgjedhjen tuaj, përdorimin dhe aplikimin e sistemeve REHAU.

Si pjesë e këtij shërbimi, të dhënat e nevojshme që na përcillni në lidhje me kërkesën e shërbimit, të tilla si: kontakt informacionet/të dhënat personale (emri, mbiemri, adresa, adresa e email-it, etj.) regjistrohen dhe ruhen në lidhje produktet në fjalë dhe pretendimet, nëse ka. Në këtë mënyrë, ne dëshirojmë të sigurohemi që mund t'ju ofrojmë këshillime të mëtejshme në rast të ndonjë pyetjeje që mund të lindë në një moment të dytë bazuar në historikun e shërbimit të mëparshëm. Këto të dhëna të ruajtura janë në funksion të interesit legjitim që përfaqëson një aktivitet efektiv konsulence, i cili nuk konsiston në kontradikta gjatë një periudhe të caktuar kohe. Të dhënat tuaja do të ruhen vetëm për qëllime të shërbimit të dhënë. Për sa kohë që të dhënat e ruajtura në lidhje me shërbimin janë në funksion të rasteve të mbrojtjes ndaj detyrimit, veçanërisht ne lidhje me detyrimin ndaj produktit, REHAU do ti përpunojë këto të dhëna për këtë qëllim. Këto të dhëna do të fshihen kur nuk shërbejnë më në funksion të këtij qëllimi në momentin e përfundimit të periudhës së detyrimit përkatës.

Nëse të dhënat përpunohen vetëm në bazë të Nenit 10, paragrafi “1”, pika “6” LMDhP,, ju keni të drejtë të kundërshtoni regjistrimin dhe ruajtjen e tyre për arsye që lidhen me gjëndjen tuaj.

4.7. Aksesi në ambientet e shoqërisë për dorëzimin e mallrave ose për kryerjen e një shërbimi ose pune.

Në këtë rast, përveç të dhënave tuaja të nevojshme për zbatimin drejtpërdrejt të një marrëdhënieje kontraktuale, të tilla si mbiemri, emri, shoqëria, të dhënat e faturës, të dhënat e identifikimit të automjetit, ne regjistrojmë edhe kohëzgjatjen e qëndrimit tuaj në REHAU në bazë të Nenit 10, paragrafi “1” pika “6” e LMDhP. Qëllimi është të kemi të dhëna për njerëzit në ndërtesë ose në ambient në rast urgjence dhe evakuimi të nevojshëm. Nëse përfaqësoni një biznes, kohëzgjatja e qëndrimit tuaj mund të përdoret edhe për të rishikuar dhe optimizuar proceset e brendshme dhe për të kontrolluar qëndrueshmërinë e informacionit në lidhje me performancën (p.sh. faturat).

Në momentin e dorëzimit të mallrave, kamerat përdoren gjithashtu për të monitoruar proceset logjistike në vende të ndryshme.

Udhëzimet e sigurisë që i jepen vizitorit dokumentohen në bazë të kërkesave ligjore ose në bazë të Nenit 10, paragrafi “1” pika “6” e LMDhP për të vërtetuar përputhshmërinë me detyrimet e sigurisë.

Sigurisht, ju mund të kundërshtoni përdorimin e Nenit 10, paragrafi “1” pika “6” e LMDhP në çdo kohë për arsyet që mund të lindin nga një situatë e veçantë.

Mbikëqyrja me video është e lokalizuar vetëm në pikat tona të jashtme. Sinjalistikat përkatëse do t'jua dëshmojnë këtë gjë. Kjo mbikëqyrje me kamera shërben për të siguruar produktet tona dhe sistemet tona të përpunimit të të dhënave. Kjo garanton një nivel edhe më të lartë të mbrojtjes së dhënave personale.

4.8. Komunikimi i korporatës dhe përdorimi i fotografive (Neni 10, paragrafi “1”, pika “6” i LMDhP)

Si pjesë e procesit të pjesëmarrjes, vizitat në panairet tona dhe aktivitete të tjera të organizuara, imazhet dhe regjistrimet video të këtyre aktiviteteve bëhen për të dokumentuar aktivitetin, në funksion të punës së medias dhe marrëdhënieve me publikun dhe për komunikimin e korporatës. Gjatë këtij procesi, përpunohen edhe të dhënat personale siç janë fotografitë.

Materialet fotografike publikohen në mënyrë elektronike në profilet e mediave sociale si Facebook, si dhe në mediat e shkruara. Baza ligjore për përpunimin e të dhënave është Neni 10, paragrafi “1”, pika “6” i LMDhP për komunikimin e korporatës dhe, nëse është e zbatueshme, i dhe ligji mbi të drejtat autoriale.

Për aq sa kjo është faktikisht e mundur dhe ligjërisht e arsyeshme, do t'i referohemi regjistrimeve të imazheve në aktivitetin përkatës. Nëse imazhet përpunohen në përputhje me dispozitat e Nenit 10, paragrafi “1” pika “6” e të LMDShP, mund të kundërshtoni këtë përdorim në çdo kohë për arsyet që mund të lindin nga një gjendje e veçantë. Ju mund ta ushtroni këtë të drejtë duke informuar paraprakisht fotografin për këto arsye, dhe ai do ta marrë parasysh këtë në punën e tij. Ne do të jemi të lumtur t'ju ofrojmë detaje lidhur me aktivitetin.

4.9. Pajtueshmëria, zbatimi i ligjit dhe parandalimi i aktiviteteve kriminale (Neni 10, paragrafi “1”, pika “6” i LMDhP).

Mbrenda përkufizimeve të parapara me ligj, REHAU përdor të dhënat personale në përmbushje të pretendimet ligjore dhe për tu mbrojtur nga mosmarrëveshjet ligjore. Si pjesë e kërkesave të përputhshmërisë së shoqërisë, të dhënat mund të përdoren gjithashtu për të parandaluar, hetuar ose ndjekur veprat penale.

Për këtë qëllim, përveç kategorive të të dhënave të përmendura më lart, për aq sa ato janë të nevojshme për qëllimin, përdoren të dhënat e aftësisë paguese, të dhënat e udhëtimeve, të dhënat e llogarisë si dhe të dhënat e korrespondencës, blerjeve dhe shitjeve. REHAU gjithashtu përdor një sistem të brendshëm të sinjalizuesve që mund të përdoret për raportime të personaliruara ose anonime. Këto të dhëna fshihen ose ruhen plotësisht të anonimizuara brenda suazave të legjislacionit në fuqi ose menjëherë pasi të ketë përfunduar rasti përkatës.

Sistemet për sigurinë e ndërtesës ose impiantit si dhe për sigurimin e sistemeve tona të përpunimit të të dhënave siç është p.sh. kontrollet e aksesit ose mbikëqyrja me video. Kontrollet e përmendura kryhen në transparencë vetëm në ambientet tona. Për të njejtat mund të mësoni më shumë në ambientet tona.

Ne vijojmë procesin e përpunimit të të dhënave tuaja personale në lidhje me procedurat e zakonshme të rishikimit të partnerëve të biznesit si pjesë e kërkesave ligjore. Nëse nuk i kemi kërkuar të dhënat tuaja personale drejtpërdrejt nga ju, ne i kemi mbledhur ato nga burimet dhe nga bazat e të dhënave të aksesueshme për publikun si pjesë e vigjilencës së duhur (due diligance). Të dhënat e mbledhura nga këto burime përpunohen ekskluzivisht për këtë qëllim dhe fshihen sapo të mos nevojiten më për këtë qëllim. Përpunimi bazohet në Nenin 10, paragrafi “1” pika “6” e LMDhP, për aq sa vigjilenca e duhur bazohet në kërkesat ligjore ose Nenin 10, paragrafi “1” pika “6” e LMDhP në lidhje me interesin legjitim të shoqërisë për vlerësimin e partnerëve të saj të biznesit me qëllim reduktimin e rreziqeve. Nëse përpunimi i të dhënave bazohet në Nenin 10, paragrafi “1” pika “6” e të LMDhP, ju mund ta kundërshtoni përpunimin e tyre për arsye të gjendjes suaj personale.

4.10. Komunikimi i reklamave dhe hulumtimi i tregut (Neni 10, paragrafi “1”, germa “6” i LMDhP)

Në bazë të Nenit 6, paragrafi “1” pika “6” të LMDhP ose nëse na jepni pëlqimin tuaj (Neni 10, paragrafi “1”, pika “1” e LMDhP), ne përpunojmë të dhënat tuaja veçanërisht për komunikimin e reklamave, sondazhet për kënaqësinë e klientit, fushatat reklamuese dhe konkurse të ndryshme. Kjo na mundëson që të përmirësojmë më tej ofertën tonë të produkteve dhe shërbimeve dhe të veprojmë me objektiva më të qarta.

Si pjesë e këtyre aktiviteteve, përpunohen të dhënat e nevojshme si p.sh të dhënat/të dhënat personale të kontaktit (emri, mbiemri, adresa, adresa e email-it). Ne përpunojmë edhe të dhëna të tjera që na jepni për këtë qëllim , të tilla si: p.sh interesat, preferencat personale, profesioni.

Nëse kemi një marrëdhënie ekzistuese me klientin ose nëse keni dhënë pëlqimin për paraqitjen e të dhënave, zakonisht do të merrni informacionin e mësipërm nëpërmjet postës elektronike. Gjithashtu, për partnerët e biznesit që nuk janë konsumatorë, informacioni jepet me telefon ose në mënyrë analoge.

Për qëllimet e përmendura më sipër, mund të lindë nevoja që t'i përcjellim të dhënat tuaja personale shoqërive të Grupit REHAU në mënyrë që t'u përgjigjemi më mirë kërkesave tuaja ose të përmirësojmë vazhdimisht produktet dhe shërbimet tona. Në çdo rast, ju mund të kundërshtoni përdorimin e të dhënave tuaja për qëllime marketingu të drejtpërdrejtë në çdo kohë në përputhje me Nenin 25, paragrafi 2 të LMDhP ose të revokoni pëlqimin e dhënë në çdo kohë në përputhje me Nenin 11, paragrafi 3 të LMDhP e zbatueshme në aktivitete të ardhshme.

Për zhvillimin e mëtejshëm të produkteve, shërbimeve dhe proceseve të biznesit, si dhe për qëllime të kërkimit të tregut, ne analizojmë të dhënat e disponueshme për transaksionet e biznesit, kontratat dhe kërkesat. Në çdo rast, është e pamundur të nxirren përfundime për persona fizikë individualë. Natyrisht që e respektojmë vendimin tuaj nëse nuk dëshironi të na lini të dhënat tuaja personale për të mbështetur marrëdhënien tonë me klientët, në veçanti për marketingun e drejtpërdrejtë ose kërkimin e tregut.

4.11. Përmbushja e detyrimeve ligjore (Neni 6, paragrafi “I”, germa “c” i Rregullores së Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave)

REHAU është subjekt i disa detyrimeve ligjore për përpunimin dhe ruajtjen e të dhënave personale. Këto lidhen me Rregulloret tregtare dhe tatimore sipas Kodit Tregtar dhe Kodit Tatimor.

Për t'i përmbushur këto detyrime, ne i përpunojmë të dhënat tuaja në masën e duhur dhe, nëse është nevoja, ua transmetojmë ato organeve përgjegjëse në kuadër të detyrimeve ligjore për njoftimin e të dhënave.

4.12. Qëllime të tjera të përpunimit

Përpunimi i të dhënave gjithashtu kryhet në funksion të kuadrit të menaxhimit të cilësisë, për të përcaktuar dhe përmirësuar kënaqësinë e klientit, për të zhvilluar më tej produktet dhe shërbimet, për të kryer kërkime dhe zhvillime dhe për të përmirësuar sigurinë e IT-së si dhe operacionet e IT-së. Pika e fundit e shërbimeve të IT-së përfshin gjithashtu përpunimin e të dhënave për të zbuluar dhe parandaluar aksesin e paautorizuar në të dhënat personale.

Baza ligjore për përpunimin e këtyre të dhënave është Neni 10, paragrafi “1”, pika “6” e LMDhP. Në mungesë të dhënies së pëlqimit, nuk mund të nxirren përfundime për çdo person fizik individual.

Në raste individuale, ky përpunim mund të kundërshtohet për arsye që rezultojnë nga situata juaj e veçantë.

4.13. Transmetimi i të dhënave palëve të treta

Për qëllimet e lartpërmendura, të dhënat mund t'u përcillen palëve të treta që bashkëpunojnë me organet përgjegjëse në ndjekjen dhe përmbushjen e qëllimeve të lartpërmendura. Përpunimi kryhet në kuptimin e nenit 32 të LMDhP, dhe sipas neni 30 të LMDhP kur bëhet fjalë përkontrollues të përbashkët ose për transfer të të dhënave në kontakstin e përdorimit të shërbimeve profesionale.

Për transferimin e të dhënave te marrësit në vende të treta (shihni pikën 6 më poshtë).

5. Kohëzgjatja e ruajtjes

Të dhënat tuaja personale i ruajmë vetëm për aq kohë sa është e nevojshme për qëllimet për të cilat janë grumbulluar ose për aq kohë sa ruajtja përcaktohet me ligj ose në kuadër të rregulloreve zyrtare. Të dhënat tuaja i fshijmë ose i bllokojmë në momentin që ato nuk nevojiten më.

Përveç kësaj, ne i fshijmë ose i bllokojmë menjëherë të dhënat tuaja në rastin e revokimit të deklaratës së pëlqimit si dhe në rastin e një kundërshtimi të justifikuar kundër përpunimit të të dhënave.

6. Transferimi i planifikuar i të dhënave në shtetet e treta

Për qëllimet e përmendura në këtë deklaratë të mbrojtjes së dhënave ne mund të transferojmë të dhënat tuaja personale në shoqëritë tjera REHAU. Shoqëritë e tjera mund t'i përdorin të dhënat tuaja personale në interesin e vet për të njëjtat qëllime si ne. Në veçanti, ato mund t'i përpunojnë të dhënat tuaja personale në interesin e vet për qëllimet e përmendura. Brenda Grupit REHAU, punonjësit kanë akses në të dhënat tuaja personale vetëm për aq sa është e nevojshme për të përmbushur obligimet e tyre.

Transferimi i të dhënave në degët jashtë Zonës Ekonomike Evropiane/ Bashkimit Europian bëhet mbi bazën e një vendimi rregullues të Komisionit (Neni 45, paragrafi 3 i Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave), ose mbi bazën e klauzolave të mbrojtjes së të dhënave standarde (Neni 46, paragrafi “II”, germa “c” e Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave), të cilat përmbajnë garanci të arsyeshme për personat në fjalë.

Teksti i neneve standarde për mbrojtjen e të dhënave është botuar në adresën më poshtë https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc.

Transferimi i të dhënave personale nga Rehau në Republikën e Maqedonisë Veriore në shstete e E Yonës Ekonomike Evropiane / Bashkimit Europian kryhen në bazë të nenit 48 pargrafi 2 të LMDhP. Transferimi i të dhënave personale në vende të treta kryhet në bazë të nenit 49 dhe 50 të LMDhP.

Të dhënat tuaja personale mund t›ua transmetojmë palëve të treta jashtë kompanive të Grupit REHAU për të marrë përsipër shërbime teknike ose organizative, të cilët na nevojitet për të përmbushur qëllimet e përmendura ose aktivitetet e tjera të biznesit. Ofruesit tanë të shërbimit janë të detyruar me kontratë që t'i përpunojnë të dhënat personale ekskluzivisht në emri tonë dhe sipas udhëzimeve tona. Ne i detyrojmë ofruesit tanë të shërbimit edhe që të respektojnë masat teknike dhe organizative, të cilat sigurojnë mbrojtjen e të dhënave personale. Nëse ofruesit e shërbimeve gjenden në vende në të cilat ligjet në fuqi nuk parashikojnë mbrojtje të të dhënave personale të ngjashme me atë sipas së drejtës gjermane, ne sigurojmë me kontratë që ofruesit e shërbimeve në fjalë të respektojnë nivelin e mbrojtjes së të dhënave të parashikuar me ligj. Gjatë transferimit të të dhënave personale në vende të treta, shoqëria i ndërmer të gjitha masat teknike dhe organizative me qëllim mbrojtjen e të dhënave personale. Për më tepër, Rehaui zbaton plotësisht dispoziatat ligjore në lidhje me tranferiminndërkombëtar të të dhënave. Për më tepër informata mund ta kontaktoni Oficerin për mbrojtjen e të dhënave personale.

7. Përdorimi i të dhënave në internet/vizita në faqet tona të internetit

Në vijim do të zbuloni se cilat informacione mund të mbledhim kur vizitoni faqen tonë të internetit dhe si i trajtojmë ato. Faqet e internetit të REHAU mund të përmbajnë link-e për faqet e internetit të ofrueseve të tjerë për të cilët nuk aplikohet deklarata për mbrojtjen e të dhënave.

Kur vizitoni faqen tonë të internetit, ne ruajmë informacionin në lidhje me shfletuesin dhe sistemin operativ që po përdorni, datën dhe kohën e vizitës suaj dhe adresën tuaj të IP-së. Këto të dhëna kërkohen që faqja e internetit të funksionojë, veçanërisht për të siguruar një konfigurim të sigurt të lidhjes dhe për të siguruar përdorim të arsyeshëm të faqes sonë të internetit. Ne nuk mund t'jua japim këto të dhëna. 

Pa bashkëpunimin tuaj, ne nuk mbledhim asnjë lloj të dhënash personale nëpërmjet faqet tona të internetit. Është në gjykimin tuaj nëse dëshironi të na e përcillni ose nëse refuzoni që të dhëna të tilla të jepen në kuadër të regjistrimit të një porosie ose sondazhi. 

Ne gjithashtu përdorim teknologjitë e mëposhtme, në veçanti në faqen tonë të internetit:

7.1. Instrumenti Live-Chat i SnapEngage

Kjo faqe interneti përdor SnapEngage, një shërbim Live-Chat i SnapEngage, LLC. Nëse jeni dakord me funksionin në faqet e para të cookies ose përdorni më rregullisht SnapEngage e Live-Chat, cookies mundësojnë një analizë të përdorimit tuaj të faqes së internetit që do të ruhet në kompjuterin tuaj. Informacionet e gjeneruara transmetohen ekskluzivisht në një server të SnapEngage në BE dhe ruhen atje për të vlerësuar përdorimin nga ana juaj të chat-it dhe për të na i vënë në dispozicion si raporte. Nëse nevojitet, SnapEngage ua transmeton këto të dhëna palëve të treta, nëse kjo parashikohet me ligj ose nëse palët e treta duhet t'i përpunojnë këto të dhëna në emër të SnapEngage. SnapEngage në asnjë mënyrë nuk do ta lidhë adresën tuaj të shkurtuar të IP-së me të dhënat të tjera të SnapEngage. Për më shumë informacion, shihni politikën e privatësisë së SnapEngage, të cilën mund të aksesoni këtu: https://snapengage.com/privacy-policy/.

SnapEngage do ta vendosë në dispozicion këtë informacion sipas kërkesës. Kjo bëhet ekskluzivisht për përdorim të brendshëm, nëse lejohet, dhe gjithashtu për t'ju kontaktuar.

7.2. Chatbot/DialogFlow

Nëse dëshironi të përdorni shërbimin tonë "REHAU Chatbot" (për shembull përmes faqes sonë të internetit www.rehau.com ose në aplikacione celulare), duhet të bini dakord shprehimisht me këtë aplikacion në faqen tonë të parë të cookie. Në këtë rast, të dhënat personale, p.sh. Historiku i bisedave, adresat e IP-së dhe cookies mblidhen dhe ruhen nga ofruesit e shërbimeve Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland dhe Botcopy Inc., një korporatë e Deleware me seli në Santa Monica, CA. Ky informacion nevojitet për të ofruar shërbimin "REHAU Chatbot".
Informacione të mëtejshme mund të gjenden në: https://policies.google.com/, në link-n https://www.botcopy.com/privacy/ dhe https://www.botcopy.com/gdpr/.

7.3. Shërbimi i analizës së faqes së internetit Google Analytics

Nëse jeni dakord me faqen tonë të internetit në faqet e parë të cookies, faqja jonë e internetitpërdor Google Analytics, një shërbim analize në internet i ofruar nga Google Inc. Google Analytics përdor cookies, skedarë me tekst që ruhen në kompjuterin tuaj dhe që bëjnë të mundur një analizë të përdorimit të faqes së internetit. Informacionet e prodhuara nëpërmjet cookies rreth përdorimit nga ana juaj të kësaj faqeje interneti, si rregull, transmetohen në një server të Google në SHBA dhe ruhen aty. REHAU ka aktivizuar anonimizimin e IP në këtë faqe interneti, prandaj adresa juaj IP e Google shkurtohet më përpara brenda shteteve anëtare të Bashkimit Evropian ose në shtete të tjera kontraktore të Marrëveshjes për Zonën Ekonomike Evropiane. Vetëm në raste përjashtimore, adresa e plotë e IP transmetohet në një server të Google në SHBA dhe shkurtohet aty. Në emër të ofruesit të kësaj faqeje interneti, Google do t'i përdorë këto informacione për të vlerësuar përdorimin nga ana juaj të faqes së internetit, për të përpiluar raporte rreth aktiviteteve të faqes së internetit dhe për të ofruar kundrejt ofruesit të faqes së internetit shërbime të tjera që lidhen me përdorimin e faqes dhe të internetit. Adresa IP e transmetuar nga shfletuesi juaj në kuadër të Google Analytics nuk kombinohet me të dhëna të tjera të Google. Ruajtjen e cookies mund ta parandaloni nëpërmjet një rregullimi përkatës të softuerit të shfletuesit tuaj; megjithatë, ju paralajmërojmë se në këtë rast nuk mund t'i përdorni të gjitha funksionet e kësaj faqeje interneti në gamën e tyre të plotë. Përveç kësaj, të dhënat e gjeneruara nga cookies dhe që lidhen me përdorimin e faqes së internetit nga ana juaj (përfshirë adresën tuaj të IP) mund t'ia ndaloni Google ose ta pengoni përpunimin e këtyre të dhënave nëpërmjet Google duke shkarkuar dhe instaluar Plugin-in e shfletuesit në link-n http://tools.google.com/dlpage/gaoptout


Më shumë informacion mbi kushtet e përdorimit dhe mbrojtjen e të dhënave mund të gjeni në https://www.google.com/analytics/terms ose në https://policies.google.com/. Ju paralajmërojmë se në faqen tonë të internetit, Google Analytics është zgjeruar me kodin "gat._anonymizeIp();" për të siguruar një përpilim anonim të adresave të IP-së (të ashtuquajturin IP-Masking).

7.4. Google Tag Manager

Nëse jeni dakord me faqen tonë të internetit në faqen e parë të cookies, faqja jonë e internetitpërdor Google Tag Manager. Google Tag Manager nuk regjistron të dhëna personale. Ky instrument nxit Tag-e të tjera që mund të mbledhin të dhëna. Google Tag Manager nuk ka akses në këto të dhëna. Nëse është bërë një çaktivizim në nivelin e domain-it ose të cookies, kjo mbetet në fuqi për të gjitha Tracking Tags që aplikohen me Google Tag Manager. Ju mund të gjeni informacionin për mbrojtjen e të dhënave në shfletuesin e Google në instrumentin këtu: https://policies.google.com/.

7.5. Reklamimi me Google Ads

Nëse jeni dakord me faqen tonë të internetit në faqet e para të cookies, faqja jonë e internetit përdor funksionet e reklamimit me Google Ads, me këto, ne reklamojmë këtë faqe në rezultatet e kërkimit të Google, si dhe në faqet e internetit të palëve të treta. Ofruesi i këtij shërbimi është Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland ("Google"). Për këtë qëllim, Google vendos një cookie në shfletuesin e pajisjes tuaj përfundimtare, e cila automatikisht mundëson reklama të bazuara në interesat tuaja nëpërmjet një ID-je të cookie, duke u bazuar në faqet që keni vizituar më parë. 

Çdo përpunim i mëvonshëm i të dhënave do të kryhet vetëm nëse keni dhënë miratimin tuaj me Google që historiku juaj i shfletuesit të internetit dhe aplikacioneve të lidhet me llogarinë tuaj në Google nga Google dhe se informacioni nga llogaria juaj në Google të përdoret për të personalizuar reklamat që shihni në internet. Në këtë rast, nëse jeni regjistruar në shfletuesin e Google gjatë vizitës në faqen tonë të internetit, Google do të përdorë të dhënat tuaja së bashku me të dhënat e Google Analytics për të krijuar dhe përcaktuar listat e grupeve të synuara për reklamim. Për këtë qëllim, të dhënat tuaja personale do të lidhen përkohësisht nga Google me të dhënat e Google Analytics në mënyrë që të formojnë grupe të synuara. Mund të çaktivizoni përgjithmonë cilësimin e cookies për preferencat e reklamave duke shkarkuar dhe instaluar plug-in të shfletuesit të disponueshëm në link më poshtë: https://adssettings.google.com/authenticated

Në të kundërt, mund të kontaktoni Aleancën e Reklamave Digjitale në adresën e internetit www.aboutads.info për t'ju informuar në lidhje me cilësimin e opsionit cookies dhe të bëni cilësimet përkatëse. Së fundmi, mund të cilësoni shfletuesin tuaj në mënyrë që të jeni të informuar në lidhje me vendosjen e cookies dhe të cilësoni individualisht nëse do t'i pranoni ato ose do të refuzoni pranimin e cookies për raste të caktuara ose në përgjithësi. Në rast se refuzoni të pranoni cookies, funksionaliteti i faqes sonë të internetit mund të jetë i kufizuar. Informacione të mëtejshme dhe dispozitat për mbrojtjen e të dhënave në lidhje me reklamat dhe Google mund t’i gjeni këtu: https://policies.google.com/technologies/ads

7.6. Përdorimi i Google reCaptcha

Ne përdorim shërbimin e Google reCaptcha në formularin tonë të kontaktit, të cilin mund ta përdorni për të dërguar kërkesa për shërbime dhe informacione te REHAU.
Kërkesa shërben për zbulimin e një sulmi keqdashës në faqen tonë të internetit duke bërë dallimin midis aksesit të personave realë dhe aksesit të automatizuar të pajisjeve. Përdorimi i këtij aplikacioni është i nevojshëm për ofrimin e shërbimit që ofron REHAU nëpërmjet formularëve të tij të kontaktit dhe për këtë arsye bazohet në nenin 6, germa b të RPMD. Kjo është e nevojshme për ofrimin e shërbimit, përndryshe faqja e internetit nuk mund të mbrohet siç duhet kundër spiunimit të automatizuar, abuzimit dhe spam-it. Për këtë arsye, përdorimi i tyre është gjithashtu në interes të marrësit të shërbimit. Për këtë qëllim, të dhënat tuaja do t'i transmetohen Google dhe do të përpunohen atje. Adresa e IP-së dhe, nëse zbatohet, të dhëna të tjera të përdorura nga Google për shërbimin, do t'i transmetohen Google.

Prandaj, ju mund të përdorni formularët tanë të kontaktit vetëm nëse bini dakord që Google reCaptcha të përdoret për të mbrojtur faqen.

Në raste të veçanta, të dhënat tuaja mund të përpunohen edhe në vende pa një nivel të përshtatshëm të mbrojtjes së të dhënave jashtë Bashkimit Evropian (në të ashtuquajturat vende të treta).
Për të siguruar një nivel të përshtatshëm të mbrojtjes së të dhënave gjatë transmetimit të të dhënave personale në këtë rast, ne marrim masa shtesë në përputhje me nenin 44, germa ff të RPMD dhe kështu sigurohet që transmetimi të jetë përgjithësisht i pranueshëm (p.sh. duke lidhur kontratat standarde të BE-së).

Për sa kohë që efektiviteti i neneve standarde kontraktore nuk është qartësuar përfundimisht, ne e bazojmë transmetimin e të dhënave në nenin 49 të Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave, në veçanti për dhënien e pëlqimit tuaj të shprehur ose mbi nevojën e sigurimit pa rrezik të formularëve të kontaktit.

BE-ja e konsideron SHBA-në si një vend pa një nivel të përshtatshëm të mbrojtjes së të dhënave. Në veçanti, ekziston rreziku që të dhënat tuaja të përpunohen nga autoritetet amerikane për qëllime kontrolli, ndoshta pa mundësi të mjaftueshme për mbrojtjeje ligjore.

Më shumë informacion rreth Google reCAPTCHA dhe deklaratën për mbrojtjen e të dhënave mund te gjeni në https://www.google.com/recaptcha/intro/v3.html ose https://www.google.com/privacy

Përgjegjës për këtë përpunim të të dhënave është Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandë.

Të dhënat e mëposhtme i transmetohen personit përgjegjës për ofrimin e pavarur të shërbimit, mbrojtjen kundër sulmeve keqdashëse: Kërkesa juaj në faqen e internetit, adresa e IP-së, lloji i shfletuesit, gjuha e shfletuesit, data dhe ora e kërkesës suaj, një ose më shumë cookies që mund të identifikojnë shfletuesin tuaj.

Nëse nuk jeni dakord me përdorimin e Google reCAPTCHA, atëherë nuk duhet të plotësoni formularët e kontaktit ku përdoret Google reCAPTCHA!

Nëse dëshironi të përdorni shërbimet REHAU pa përdorur Google reCAPTCHA, jeni të mirëpritur të na dërgoni një email ose një letër në çdo kohë dhe më pas ne do të kujdesemi për kërkesën tuaj me mjete të tjera.

7.7. Facebook-Plugin

Nëse jeni dakord me faqen tonë të internetit në faqen e parë të cookies, faqja jonë e internetit përdor "Besucheraktions-Pixel" nga Facebook Inc. në faqen tonë të internetit. Në këtë mënyrë, mund të gjurmohet sjellja e përdoruesve, pasi ata të jenë drejtuar në faqen e internetit të ofruesit duke klikuar në reklamën e Facebook. Kjo procedurë shërben për të vlerësuar efektin e reklamave të Facebook-ut për qëllime statistikore dhe kërkimit të tregut dhe mund të kontribuojë për të optimizuar masa të ardhshme të reklamave. Të dhënat e mbledhura janë anonime për ne, pra, nuk na ofrojnë konkluzione për identitetin e përdoruesve. Megjithatë, të dhënat ruhen dhe përpunohen nga Facebook në mënyrë që të bëhet e mundur një lidhje me profilin përkatës të përdoruesit dhe Facebook të mund t'i përdorë të dhënat për qëllimet e veta reklamuese në përputhje me udhëzimet e përdorimit të të dhënave të Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

Të dhënat i mundësojnë Facebook dhe partnerëve të tij të publikojnë reklama brenda dhe jashtë Facebook. Për këto qëllime në kompjuterin tuaj mund të ruhet një cookie.

Ju mund të kundërshtoni mbledhjen e Pixeln nga Facebook dhe përdorimin e të dhënave tuaja për të realizuar reklama në Facebook. Për ta bërë këtë, mund të shkoni te faqja e krijuar nga Facebook dhe të ndiqni udhëzimet për cilësimet e reklamave të bazuara në përdorim: https://www.facebook.com/settings?tab=ads
Përndryshe, ju mund ta deklaroni kundërshtimin http://www.youronlinechoices.com/ në faqen e internetit. Cilësimet janë të pavarura nga platforma, d.m.th. ato zbatohen për të gjitha pajisjet, p.sh. kompjuterët desktop ose pajisjet celulare.

7.8. Reklamimi me Facebook

Nëse jeni dakord me faqen tonë të internetit në faqet e para të cookies, faqja jonë e internetit përdor funksionin e reklamimit “Custom Audiences” nga Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SHBA; “Facebook”) në faqen tonë të internetit. Objektivi i këtij funksioni është të orientojë vizitorët në faqen e internetit me reklama të bazuara në interes në rrjetin social Facebook. Për këtë qëllim, Tag e reklamave në Facebook është vendosur edhe në faqen e internetit. Përmes këtij Tag krijohet një lidhje e drejtpërdrejtë me serverët e Facebook kur vizitoni faqen e internetit. Nëpërmjet tyre, në serverët e Facebook transmetohet se cilat nga faqet tona të internetit keni vizituar. Facebook ia kalon këtë informacion llogarisë tuaj personale të përdoruesit në Facebook. Nëse vizitoni rrjetin social Facebook, atëherë në Facebook do t'ju shfaqen reklama të personalizuara, të bazuara në interesin tuaj. 

Funksionin e Reklamimit “Custom Audiences” ju mund ta çaktivizoni këtu. Për më shumë informacion lidhur me mbledhjen dhe përdorimin e të dhënave nga Facebook, të drejtat tuaja në këtë drejtim dhe opsionet për mbrojtjen e privatësisë tuaj, shihni informacionin për mbrojtjen e të dhënave në Facebook në adresën https://www.facebook.com/about/privacy/.

7.9. Facebook Lead Ads

Nëse jeni dakord me faqen tonë të internetit në faqet e para të cookies, faqja jonë e internetit përdor Facebook Lead Ads për të marrë informacione kontakti nga përdoruesit që janë të interesuar për produktet dhe shërbimet tona në Facebook. Reklamat tona në Facebook janë zgjeruar dhe përfshijnë opsione shtesë ndërveprimi, në veçanti opsionin që përdoruesi të kërkojë informacione të mëtejshme në lidhje me produktet dhe shërbimet tona përmes një formulari kontakti. Nëse jeni të interesuar për një shërbim avokatie, ju lutemi plotësoni formularin e mëposhtëm për të parë të dhënat tuaja si zotërues të dhënash në Facebook dhe për ti paraprirë situatave. Këto të dhëna janë përdorur vetëm për reklamat tuaja kryesore “Lead Adds” më parë. Këto të dhëna personale mund të jenë emri i adresës personale, adresa email-it për dërgimin e informacionit të produktit të dëshiruar ose numri i telefonit për informacionin e kontaktit me telefon. Mund të merrni informacione të mëtejshme për këtë drejtpërdrejt nga Facebook në link-n https://www.facebook.com/about/privacy/.

7.10. YouTube-Plugin

Nëse jeni dakord me faqen tonë të internetit në faqen e parë të cookies, ne përdorim Plugin-e nga YouTube LLC (përfaqësuar nga Google Inc.) për të ngarkuar video në faqen tonë të internetit. Në rast se përdorni faqen tonë të internetit krijohet një lidhje me serverët e YouTube dhe shfaqet një Plugin. Nëpërmjet kësaj në serverët e YouTube transmetohet se cilat nga faqet tona keni vizituar. Nëse jeni regjistruar si anëtar në You Tube, ky i fundit ia rendit këto informacione llogarisë suaj personale të përdoruesit. Gjatë përdorimit të Plugin-it, për shembull, pasi të keni klikuar Start-Buttons në një video, ky informacion i transmetohet edhe llogarisë suaj të përdoruesit. Këtë transmetim mund ta pengoni nëse, para përdorimit të faqeve tona të internetit, ju çregjistroheni nga llogaria e përdoruesit YouTube dhe nga llogaritë e tjera të përdoruesit të shoqërive YouTube LLC dhe Google Inc. dhe nëse fshini cookies përkatës të shoqërive . Informacione të mëtejshme për përpunimin e të dhënave dhe udhëzime për mbrojtjen e të dhënave nëpërmjet YouTube (Google) i gjeni në: https://policies.google.com/privacy.

7.11. Microsoft-Plugin

Nëse jeni dakord me faqen tonë të internetit në faqen e parë të cookies, faqja jonë e internetit përdor gjurmimin e konvertimit nga Microsoft Corporation. Nga Microsoft Bing Ads vendoset një cookie në kompjuterin tuaj, nëse jeni drejtuar në faqen tonë të internetit nëpërmjet një reklame të Microsoft Bing. Në këtë mënyrë, Microsoft Bing dhe ne mund të dallojmë se dikush ka klikuar në reklamë, se është kaluar më tej në faqen tonë të internetit dhe që ka arritur më parë një faqe të caktuar më parë (faqe Conversion). Këtu, ne marrim vetëm numrin total të përdoruesve që kanë në klikuar një reklamë Bing dhe që janë kaluar pastaj në faqen Conversion. Nuk jepen informacione personale në lidhje me identitetin e përdoruesit. Nëse nuk dëshironi të merrni pjesë në procedurën e Tracking, mund të refuzoni edhe vendosjen e nevojshme të një cookie - nëpërmjet rregullimit të shfletuesit, i cili çaktivizon në përgjithësi vendosjen automatike të cookies. Informacione të tjera rreth mbrojtjes së të dhënave dhe për cookies të vendosura nga Microsoft Bing i gjeni në faqen e internetit të Microsoft: https://privacy.microsoft.com.

7.12. Outbrain

Nëse jeni dakord me faqen tonë të internetit në faqet e para të cookies, faqja jonë e internetit përdor teknologjinë e operatorit të shërbimit Outbrain UK Ltd., nëpërmjet të cilës përdoruesit tanë marrin informacione të mëtejshme, edhe me interes të veçantë brenda faqes sonë të internetit dhe në faqet e internetit të palëve të treta. Rekomandimet e mëtejshme të leximit të Outbrain të integruara në artikullin më poshtë përcaktohen në bazë të përmbajtjes së mëparshme të lexuar nga përdoruesi. Outbrain përdor "Cookies" për të shfaqur përmbajtje shtesë lidhur me interesat e përdoruesit. Për të anonimizuar adresën e IP-së, tetë numrat e fundit të adresës së IP-së hiqen për të siguruar anonimatin e plotë.
Ju mund të përdorni gjurmimin e Outbrain për të shfaqur rekomandime të bazuara në interesin tuaj https://my.outbrain.com/recommendations-settings/home.

7.13. Adform

Nëse jeni dakord me faqen tonë të internetit në faqen e parë të cookies, faqja jonë e internetit përdor teknologjinë nga Adform A/S në këtë faqe interneti. Ky sistem përdor cookies për gjurmimin dhe kontrollin e fushatave të reklamave digjitale. Duke vendosur opsionin e cookies, Adform nuk ruan asnjë të dhënë personale të tillë si emri, adresa e email-it ose informacione të tjera personale. Të gjitha informacionet janë thjesht anonime dhe përmbajnë informacion teknik siç janë shpeshtësia e reklamave dhe data e shfaqjes së materialeve reklamuese, shfletuesi i përdorur ose sistemi operativ i instaluar. Nuk është e mundur që të nxirren përfundime për ju personalisht. Meqenëse adresat e IP-së vlerësohen si të dhëna personale në Gjermani, Adform nuk i ruan asnjëherë të plota adresat e IP-së në Gjermani, por shkurton tetë numrat e fundit në mënyrë që të respektojë kuadrin ligjor të mbrojtjes së të dhënave.
Ju mund të tërhiqni miratimin tuaj në çdo kohë. Për ta bërë këtë, përdorni këtë link: https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out. Si rezultat, kjo ruan një të ashtuquajtur “OptOut Cookie” në pajisjen tuaj, e cila i sinjalizon sistemeve teknike se nuk mund të maten të dhëna të tjera në të ardhmen dhe nuk mund të vendosen më cookies.

7.14. Llogaria REHAU / cidaas

Nëse përdorni shërbimin tonë “REHAU Account” (për shembull nëpërmjet https://accounts.rehau.com ose brenda aplikacioneve celulare), kërkohen dhe ruhen të dhënat minimale personale të nevojshme për të ofruar shërbimin. Shërbimi në fjalë - emri i produktit "cidaas" - vihet në dispozicion përmes procesorit tonë Widas ID GmbH, Maybachstraße 2, me seli në 71299 Wimsheim.
Informacione të mëtejshme mund të gjenden në: https://www.cidaas.com/privacy-policy/

7.15. Cloudflare

Nëse përdorni shërbimin tonë "REHAU Account" (për shembull nëpërmjet faqes https://accounts.rehau.com ose në aplikacionet celulare), të dhënat personale, duke përfshirë adresat e IP-së dhe cookies të anonimizuara, të mbledhura nga ofruesi i shërbimit Cloudflare, Inc., me seli në 101 Townsend St, San Francisko, CA 94107, SHBA do të ruhen deri në shtatë ditë. Ky informacion është i nevojshëm për të rritur sigurinë e shërbimit dhe mblidhet vetëm për këtë qëllim.
Informacione të mëtejshme mund të gjenden në: https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-Understanding-the-Cloudflare-Cookies si dhe nën:
https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

7.16. Më shumë Cookies

Cookies janë skedarë të vegjë teksti, të cilët, më së shumti, vendosen nga një faqe interneti në një PC. Në këtë mënyrë, cookies përmbushin qëllime të ndryshme përdorimi. Megjithatë, ata nuk janë kurrë teknikisht të rrezikshëm, pasi atyre ju mungon çdo aftësi "aktive". Pra, ata nuk mund të kryejnë asnjë përdorim të dëmshëm. Ata përmbajnë pothuajse vetëm informacione që nevojiten për një përdorim komod të internetit. Ne kemi përcaktuar gjithashtu një periudhë kohore për fshirjen e cookies. Pa miratimin tuaj të përditësuar, këto do të ruhen për një maksimum prej 12 muajsh nga mbledhja për herë të parë. Ne marrim masa paraprake teknike për të siguruar fshirjen automatike.

Shembuj klasikë për detyrat e Cookies: të dhënat e identifikimit, sigurimi i shportës së blerjes, analiza e përdoruesit, fushat e formularit. Informacioni që mund të ruhet në cookie mund të jetë: Kohëzgjatja, emri i serverit, ID e veçantë, të dhënat e përmbajtjes.

Përdorimi i cookies:

 • Funksioni
  Funksioni ose Sesioni “Cookies” janë cookies teknikë të mirëfilltë që janë të nevojshëm për funksionimin pa probleme të faqes sonë të internetit.

Ne përdorim të gjitha cookies e tjera vetëm nëse ju keni dhënë miratimin tuaj si pjesë e faqes së parë të Menaxherit të Miratimit të cookie. Ne i kemi strukturuar këto cookie si më poshtë: 

 • Statistikat dhe "Cookies statistikore"
  “Tracking Cookies” përdoren për të vlerësuar sjelljen e përdoruesit kur vizitojnë faqen tonë të internetit, natyrisht në mënyrë krejtësisht anonime. REHAU dhe, sipas rastit, organet përgjegjëse, marrin informacione të vlefshme mbi mënyrën se si përdoret faqja e internetit, çka i bën të mundur REHAU dhe, sipas rastit, organeve përgjegjëse, të harmonizojnë më mirë këto informacione sipas interesave të vizitorëve.
 • Marketingu
  Përveç “Cookies” tona, ne përdorim edhe “Cookies” të palëve të treta për të shfaqur reklama të personalizuara në faqen tonë të internetit dhe në faqe të tjera. Kjo procedurë quhet "Retargeting". Ajo bazohet në aktivitetin tuaj në faqen tonë të internetit.
 • Të tjera
  Gjithashtu, shtojcat e përdorura në faqen tonë të internetit përdorin “Cookies” e veta. Më shumë informacion rreth llojeve dhe qëllimeve të cookies mund të gjeni në faqet e internetit të palëve të treta të specifikuara.

Lista e ofruesve të "kukis"
Lista e "kukis"

Consentmanager:
Ne kemi integruar instrumentin e menaxhimit të dhënies së pëlqimit “consentmanager” (www.consentmanager.net) nga Jaohawi AB (Håltgelvågen 1b, 72348 Västerås, Suedi, info@consentmanager.net) në faqen tonë të internetit për të marrë pëlqimin për përpunimin e të dhënave ose përdorimin e cookies të kërkimit ose funksione të tjera të ngjashme. Me ndihmën e “consentmanager”, ju keni mundësinë të jepni pëlqimin tuaj për disa funksione të faqes sonë të internetit, p.sh. me qëllim integrimin e elementeve të jashtëm, integrimin e përmbajtjes së transmetimit, analizën statistikore, matjen e diapazonit dhe reklamat e personalizuara. Me ndihmën e “consentmanager”, ju mund të jepni pëlqimin ose të refuzoni për të gjitha funksionet ose të jepni miratimin tuaj për qëllime individuale ose funksione individuale. Pas kësaj, ju gjithashtu mund të ndryshoni cilësimet që keni bërë. Qëllimi i integrimit të “consentmanager” është të lejojë përdoruesit e faqes sonë të internetit të vendosin për sa më sipër dhe të kenë mundësinë e ndryshimit të cilësimeve që janë bërë më parë si pjesë e përdorimit të mëtejshëm të faqes sonë të internetit. Gjatë përdorimit të “consentmanager”, përpunohen të dhënat personale dhe informacionet në lidhje me pajisjet përfundimtare të përdorura, siç është adresa e IP-së.
Baza ligjore për përpunimin është Neni 6, paragrafi 1, pika 1, germa "c") në lidhje me Neni 6, paragrafi 3, pika 1, germa “a”) në lidhje me Neni 7, paragrafi 1 i Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave dhe në mënyrë alternative germa “f”). Duke përpunuar të dhënat, “consentmanager” na ndihmon (personi përgjegjës sipas Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave) në përmbushjen e detyrimeve tona ligjore (p.sh. detyrimi për të siguruar prova). Interesat tona legjitime në përpunimin e të dhënave qëndrojnë në ruajtjen e cilësimeve dhe preferencave të përdoruesit në lidhje me përdorimin e “Cookies” dhe funksioneve të tjera. “Consentmanager” ruan të dhënat tuaja për sa kohë që cilësimet tuaja të përdoruesit janë aktive. Dy vjet pasi të jenë bërë cilësimet e përdoruesit, përdoruesit do t'i kërkohet sërish dhënia e pëlqimit. Cilësimet e përdoruesit të bëra ruhen sërish për këtë periudhë.
Ju mund të refuzoni përpunimin e të dhënave. Ju keni të drejtë të kundërshtoni për arsye që lindin nga situata juaj e veçantë. Nëse nuk jeni dakord, ju lutemi na kontaktoni me email në adresën info@consentmanager.net.

8. Siguria e të dhënave

Ne disponojmë procedura sigurie teknike dhe organizative për të ruajtur sigurinë e të dhënave tuaja personale dhe për t›i mbrojtur të dhënat tuaja personale kundër përdorimit të paautorizuar ose të paligjshëm dhe/ose kundër humbjes, modifikimit, publikimit ose aksesit të paqëllimshëm.

9. Të drejtat tuaja

Respektimi i dispozitave për mbrojtjen e të dhënave monitorohet nga organet e mëposhtme, të cilëve mund t'u drejtohet kushdo:

Oficeri për mbrojtjen e të dhënave:
Z. Dr. Alexander Walter
REHAU Industries SE & Co. KG
Rheniumhaus
Helmut-Wagner-Str. 1
95111 Rehau
Telefoni: +49 9283 770
E-mail: datenschutz@rehau.com

Autoriteti Kryesor i Mbikëqyrjes sipas kuptimit të Nenit 56 të Rregullores së Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave:

Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale
Rr. “Abdi Toptani”, Nd. 5,
Kodi postar 1001, Tirana
Telefoni: +35542237200
Fax: +35542233977
E-mail: info@idp.al
https://www.idp.al/
Green No.: 08002050

Gjithashtu, ju keni mundësi të kontrolloni vetë respektimin nga ana e REHAU të Rregulloreve për Mbrojtjen e të Dhënave. Për këtë, ju gëzoni këto të drejta:

 • E drejta e njoftimit
 • E drejta për akses ndaj të dhënave të përpunuara,
 • E drejta e kundërshitmit
 • Për të gjitha aktivitet e përpunimit në bazë të Nenit 10, paragrafi “1” pika “6” të LMDhP ju mund të kundërshtoni këtë përpunim të dhënash për arsyet që mund të lindin nga një gjendje e veçantë
 • E drejta për të refuzuar pëlqimin për marketing të drejtpërdrejt
 • E drejta e korigjimin, fshirjen dhe kundërshtimit
 • E drejta e transferimit të të dhënave

Nëse keni pyetje për të drejtat në lidhje me përpunimin e të dhënave tuaja personale, mund t'i drejtoheni oficerit tonë për mbrojtjen e të dhënave, i cili është në dispozicion edhe në rast kërkese për informacion, sugjerime ose ankesa. Me kërkesë, REHAU ju njofton, mundësisht pa vonesë, me shkrim në përputhje me të drejtën e zbatuar nëse janë ruajtur të dhëna personale për ju te ne dhe cilat janë këto të dhëna. Nëse, pavarësisht përpjekjeve tona për saktësinë e të dhënave dhe përditësimin e tyre, janë ruajtur informacione të gabueshme, me kërkesën tuaj ne do t'i korrigjojmë ato.
  

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection