Përfitimet tona

Hapësira juaj

Liria juaj krijuese në REHAU

REHAU ju ofron një gamë të gjerë opsionesh për rrugëtimin tuaj të karrierës në shoqëri. Ju mund të përcaktoni me fleksibilitet vendin tuaj të punës dhe orarin e punës brenda kushteve. Përveç mundësive të zhvillimit dhe karrierës, ne ju ofrojmë një gamë të gjerë përfitimesh dhe fushëveprimesh - nga ekuilibri midis punës dhe jetës deri tek leja sabatike dhe sigurimet.

Zbuloni ofertat tona:

 • Zhvillimi juaj: Programi i trajnimit dhe edukimit të mëtejshëm në REHAU
 • Koha juaj: REHAU ofron ekuilibrin mes punës dhe jetës
 • Kujdesi juaj: Planet e pensionit në REHAU
 • Pagesa juaj: Pagat bazë në REHAU
 • Performanca juaj: Programet dhe stimlimin e bonusit në REHAU

Zhvillimi juaj

Programi i trajnimit dhe edukimit të mëtejshëm në REHAU

REHAU ofron një trajnim gjithëpërfshirës dhe një program edukativ të mëtejshëm - pavarësisht nëse bëhet fjalë për rifreskimin e aftësive ekzistuese ose zhvillimin e aftësive të reja:

 • Trajnime individuale përmes akademisë REHAU
 • Financimi i titujve të jashtëm (p.sh. master, doktoraturë)
 • Këshillimi dhe trajnimi
 • Puna jashtë vendit (p.sh. për projekte)
 • Programet e zhvillimit të brendshëm
 • REHAU PEP (Programi i Zhvillimit të Personelit për Përfituesit e Pagave)

Menaxheri juaj do t'ju shoqërojë në rrugën drejt karrierës. Ai zhvillon aftësitë dhe kompetencat tuaja në mënyrë të konsiderueshme me anë të përgjigjeve të rregullta dhe detyrave në vendin e punës (trajnim në vendin e punës).

Your Koha juaj

REHAU ofron ekuilibrin midis punës dhe jetës

REHAU ofron mundësi projektimi fleksibile (të kufizuara kur punoni me ndërrime):

 • Punë e ndryshueshme në lëvizje
 • Ditët fikse në zyrë
 • Llogaritja e periudhës kohore për dalje më të hershme në pension ose për të marrë ditë pushimi
 • Shumëllojshmëri modelesh me kohë të pjesshme
 • Modele të ndryshme ndërrimesh për kolegët që punojnë me ndërrime
 • Llogaritja e kohës së punës me regjistrim për orë tek kolegët në punë me ndërrime

Kujdesi juaj

Planet e pensionit në REHAU

REHAU kujdeset për ju - përtej standardeve ligjore:

 • Ofertat për skemat e pensioneve të shoqërive (BAV)
 • Përfitime jo-kesh (aktualisht 319 EURO në vit me kohë të plotë).
 • Financimi i pensionit të parakohshëm dhe periudhave të përjashtimit përmes llogarive me vlerë të drejtë.
 • Sigurime shtesë shëndetësore dhe ndërkombëtare lidhur me aksidentet në punë gjatë udhëtimeve të punës
 • Asistencë në rast vdekje
 • Oferta të ndryshme shëndetësore
 • Oferta për artikujt përmes “shitjes me pakicë” së brendshmi

Ne gjithashtu ofrojmë kushte të veçanta përmes partnerëve tanë:

 • Punë ndërtimi (dritare, mobilie)
 • Sigurimi (jeta, paaftësia, sigurimi shëndetësor shtesë)
 • Kredi bankare
 • Marrja me qira e biçikletave dhe marrja me qira e kompjuterëve/pajisjeve celulare përmes kompensimit të shtyrë
 • Blerjet nga shumë ofrues të jashtëm përmes “përfitimeve të korporatave”

Paga juaj

Pagat bazë në REHAU

Është e rëndësishme që REHAU t'u ofrojë të gjithë punonjësve një pagë bazë të sigurt:

Zakonisht kontrollojmë dhe vendosim për mundësi rritje mbi baza vjetore. Rritjet individuale të pagës bazë janë të mundura, për shembull duke marrë më shumë përgjegjësi në pozicionin ekzistues (atëherë është e mundur një rritje brenda klasës së pagave) ose me promovim (nëse është e nevojshme, klasifikimi në një klasë me pagë më të lartë).

Për përfituesit e pagave ekzistojnë rritje në lidhje me REHAU PEP (paga bazë e provës).

Rritjet individuale të pagave janë të mundura, për shembull duke marrë më shumë përgjegjësi në pozicionin ekzistues ose duke u promovuar.

Performanca juaj

Programet dhe stimujt e bonusit në REHAU

Angazhimi individual  dhe puna e suksesshme shpërblehen në REHAU:

Për shembull, duke paguar bonuse dhe duke dhënë vlerësime. Bonuset rrjedhin si rezultat i performancës vjetore (tremujore në shitje) të arritjes të synuar ose nga performanca e një punonjësi dhe vlerësimi i sjelljes në një proces të klasifikuar. Këto gjithashtu varen kryesisht nga suksesi i biznesit të shoqërisë ose departamenteve. REHAU gjithashtu ju ofron stimujt dhe bonuset e mëposhtme:

Kompensimi i shpikësve për inovacionet dhe stimulimet e shpikjeve si pjesë e skemës së sugjerimeve të shoqërisë


Ju gjithashtu mund të merrni pjesë në çmime të ndryshme - për shembull, vetëm ose si ekip në Çmimin REHAU për Inovacionin. Për më tepër, platforma e inovacionit REHAU EUREKA ju ofron mundësinë që të punoni në ide inovative ose të shpalosni idetë tuaja dhe të kërkoni për partnerë të tjerë.

 • Nxitje për përpjekje të veçanta dhe sukses
 • Pagesa nxitëse për rekomandimin e suksesshëm të produkteve REHAU
 • Bonuset e rekrutimit, për rekrutimin e punonjësve të rinj në pozicione të caktuara


Engineering progress

Enhancing lives