Акустични решенија

Иновативни решенија

Во центарот на архитектонските случувања се вработените и луѓто кои се во непосреден контакт со фирмата и нејзините производи. Инвеститорите, консултантите и архитектите може да допринесат за удобност на вработените, при што се занимаваат со делот каде што луѓто работат и мислат.

Важна улога за удобност на работното место е добрата акустика на просторијата. РЕХАУ ви дава подршка со иновативни производи за тоа.

Печати