Заштита на личните податоци

Ние во Рехау сме среќни од Вашиот интерес за нашата компанија и нашите производи. Ние сакаме да се чуствувате безбедно кога комуницирате со Рехау. Тргнувајќи од оваа причина, безбедноста на вашите лични податоци, како што се име, адреса, телефонски број или електронска пошта, се важна тема во нашето деловно работење.

Оваа политика за заштита на личните податоци е наменета за сите кои комуницираат со Рехау, вклучувајќи ги нашите клиенти, потенцијални клиенти, посетители на нашите веб страници, корисници на нашите апликации, останати корисници на нашите продукти или услуги.
Исто така, во оваа политика се опфатени и инфомрациите кои во согласност со член 17 и 18 од  Законот за заштита на личните податоци, сме обврзани да ги доставуваме до субјектите на личните податоци при собирање на личните податоци.

1. Поими

Обработката на личните податоци се врши во согласност со прописите за заштита на личните податоци и интерните правила. 
Поимот "лични податоци"  ги опфаќа сите информации кои се однесуваат на идентификувано физичко лице или физичко лице кое може да се идентификува. "Обработка на лични податоци" претставува секоја операција или збир на операции кои се извршуваат врз личните податоци, или група на лични податоци, автоматски или на друг начин, како што се: собирање, евидентирање, организирање, структурирање, чување, приспособување или промена, повлекување, консултирање, увид, употреба, откривање преку пренесување, објавување или на друг начин правење достапни, усогласување или комбинирање, ограничување, бришење или уништување.

2. Назив и адреса на контролорот, надлежен орган

Контролор согласно Законот за заштита на личните податоци (ЗЗЛП):
РЕХАУ Дооел
ул. Борис Трајковски 7 бб
1000 Скопје

Надлежен орган:
Агенција за заштита на личните податоци
Бул.Гоце Делчев бр.18 
Скопје,
Е-маил: info@privacy.mk 

3. Цели на обработка и правна основа

Рехау, ги собира и обработува вашите лични податоци во следниве случаи:

 • Доколку не контактирате директно, преку нашата веб страница, или преку услугите за клиенти на РЕХАУ или ако не посетите на нашите локации, учествувате на нашите настани, анкети за мерење на задоволство, натпревари, и сте заинтересирани за нашите производи или имате било какви проблеми,
 • Ако купувате услуги или производи од нас,
 • Ако барате информации за нашите прозиводи или услуги,
 • Ако купувате производи на РЕХАУ,
 • Ако вие нудите или продавате производи или услуги.

Ве молиме да ни помогнете вашите лични податоци да ги чуваме ажурирани, со тоа што за соодветнтите промени ќе не известите навремено, особено вашите податоци за контакт.

Доколку Рехау обработува ваши личните податоци, обработката се однесува на вашето име и вашите деловни податоци за контакт, како што се компанијата, функцијата, телефонскиот број или е-пошта, како и датумот на договорот и трансакцијата. Дополнителни категории на податоци може да се соберат за одредени цели опишани детално подолу во оваа политика.

Покрај собирањето на вашите податоци од нашите формулари за контакт на нашата веб -страница, ние исто така ги собираме податоците директно од вас или од општо достапни извори (на пример, деловен регистар, органи и интернет) ограничено на неопходниот степен за постигнување на таа цел.

4. Цел и правна основа на индивидуална обработка на личните податоци

Во продолжение на оваа политика, согласно законските обврски, ве известуваме за која цел се обработува секој личен податок собран за вас. Рехау може да во насочи кон оваа политика, и доколку е тоа потребно да ви даде дополнително ифнормации.

4.1. Обработка на личните податоци за подготвка, склучување и извршување на договори

Рехау како производна компанија, обработува лични податоци во рамки на постапките за купо-продажба, како и за извршување на договорни обврски. За таа цел, податоците се обработуваат за склучување на договор, обработка на понуда, консултирање со клиенти, произведување и испорака на стоки, управување со договори и постапување по жалби.

Во контекст на овие активности, се обработуваат следниве категории на личните податоци:

 • Податоци за контакт/ лични податоци на вработените (име, презиме, адреса, е-маил адреса, телефон)
 • Логистички податоци, како што се адреса за достава,
 • Податоци за склучување на договор, односно за исплата  

Податоците потребни за подготвување на понуда и извршување на договор можеби ќе биде потребно да ги пренесеме на трети страни кои се интегрирани во синџирот на снабдување или на друг начин се потребни за извршување на договорот.

Со цел проверка на кредитната способност на нашите деловни партнери, ние ги обработуваме податоците што ги добиваме согласно законските обврски на кредитните бироа (како што е македонското кредитно биро). Покрај, тоа, со цел минимизирање на ризикот од неисполнување на обврските, Рехау го задржува правото да ги пријави искуствата со клиентите во соодветните евиденции кои ги регистрираат искуствата со плаќања и ги оценуваат компаниите (Кредитор, Биснод). Ова не се однесува на искуствата на плаќања со физички лица.

Со цел оптимизирање на финансиските трансакции, Рехау го задржува правото да пренесе побарување од своите деловни клиенти на компанија за наплата на побарувања  како дел од финансирање на побарувања. Само податоците поврзани со компанијата (име на должникот, причина, износ, рок на достасување на побарувањето) ќе се пренессат со цел наплата на побарувањата. Доколку е неопходно за потврдување на побарувањето, компанијата за наплата ќе ги пренесе гореспоменатите податоци на трети страни за проценување на кредитот. Правната основа за финансирање/факторинг на долгови е член 10 став 1 точка 6 од ЗЗЛП.

Правен основ за финансирање (пренесување) на долгови, доколку обработка на личните податоци се вклучени во исклучителни случаи, е член 10 став 1 точка 6 од Законот за заштита на личните податоци.

Доколку личните податоци се собираат директно за понуда или исполнување на договор, Рехау ќе ве информира кои податоци се апсолутно неопходни. Член 10 став 1 точка 6 од ЗЗЛП ќе претставува правен сонов за обработка на личните податоци, кога податоците не се презмени директно од вас туку од вашиот работодавач или друго трето лице со кое вие или вашиот работодавач сте во договорни обврски.  Податоците ќе бидат обработени онолку колку што е неопходно за извршување на договорот или за исполнување на понатамошни правни т.е. обврски и одговрност за исправноста на производот (пример. Должноста за информирање, појаснување и предупредување).

Ако обработката се врши врз основа на член 10 став 1 точка 6 од ЗЗЛП, вие имате право на приговор на обработката на личните податоци кое се однесува на активнсотите на обработка на вашите лични податоци.

4.2. Користење на портал за клиенти

РЕХАУ им нуди на своите клиенти да употребат портал за клиенти со цел да се поедностави  обработката на нарачките, кое овозможува пристап до одредени конфигурирања на производи и други услуги. Со регистрацијата ќе бидете информирани кои податоци се неопходни за користење на порталот за клиенти. Целта и правната основа се опишани во точка 4.1 од оваа политика. Понатаму, дополнителни податоци ќе се користат за контакт со клиентот (согласно точка 4.8).

Кога го користите порталот за клиенти, индивидуалните трансакции се чуваат и архивираат во согласност со законските прописи за складирање врз основа на чл. 10 став 1 точка 3 од ЗЗЛП.

Можете да ја откажете употребата на порталот за клиенти и складирањето на вашите лични податоци во порталот за клиенти во секое време,  ако истите веќе не се неопходни за исполнување на договорот. Ве молиме контактирајте ја продажната канцеларија одговорна за вас (линк: „контактирајте не“ во порталот за клиенти). Складирањето на трансакциите останува непроменето.

4.3. Процедура за аплицирање (член 10 став 1 точка 2 ЗЗЛП)

За постапката за аплицирање има дополнителните известувања за заштита на личните податоци кои ќе бидат доставени одделено во самата апликација. Следниве информации важат за сите апликации.

4.4. Учество на настани и посети на лице место (член 10 став 1 точка 6 ЗЗЛП)

Со задоволство очекуваме да се сретнеме лично за време на посета на една од нашите локации или на некој од нашите настани. Ние ги обработуваме вашите лични податоци со цел да организираме и спроведеме настани и да ви обезбедиме информативен материјал. Во случај на настани, можеме да ги проследиме вашите податоци до говорниците и учесниците. Ова е важно за да се обезбеди непречено одвивање на настанот. Исто така, ги користиме податоците собрани во овој процес за да ги процениме и обработиме нашите настани.

РЕХАУ исто така ги користи анкетните онлајн прашалници за да добие повратни информации. Ако учествувате во соодветна анкета, важат политиките за заштита на податоците на давателот на услугата од истражувањето (https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/).

За документирање на настаните, како и за медиумите и за односите со јавноста, може да се направат слики и видео снимки од настаните. Исто така во овој проце ќе бидат обработи и личните податоци (слики). Вие имате право на приговор на ваквата обработка на личните податоци во секое време за причини кои се однесуваат на вашата конкретна ситуација. Тие ќе го земат предвид вашиот приговор и ќе ги преземат неопходните мерки.

4.5. Користење на услуги (консултирање)

Покрај нашите производи и системски решенија, РЕХАУ нуди различни услуги. Ова исто така вклучува консултации и услуги што ги нудиме по телефон, е-пошта, формулари за контакт, а можеби и на лице место. Со оваа услуга би сакале да ве поддржиме при изборот на системите РЕХАУ и нивната примена.

Во контекст на оваа услуга, неопходните податоци што ги давате во врска со барањето за услуга, како што се податоци за контакт / лични податоци (презиме, име, адреса, е-пошта, итн.) може да се складираат заедно со засегнатите производи и проблемот за кој се дава консултација. На овој начин, сакаме да се осигураме дека можеме да ви дадеме конкретни дополнителни совети во случај на какви било прашања подоцна, врз основа на претходната историја на дадени услуги. Основата на ова складирање е оправданиот интерес за ефективна и конзистентна консултантска активност. Вашите податоци ќе бидат зачувани само во директна врска со дадената услуга. Рехау исто така ќе ги обработува овие податоци,  со цел податоците за дадената услуга кои се релевантни и потребни за одбрана во идни побарувања и постапки за одговорност а особено во врска со одгворност кое произлегува од поризводот. Податоците ќе бидат избришани ако веќе не се потребни за оваа намена, најдоцна по поминување на законските рокови за иницирање на овие постапки.

Доколку вашите лични податоци се обработуваат само врз основа на член 10 став 1 точка 6 од ЗЗЛП, вит имате право на приговор врз основа на вашата конкретна ситуација.

4.6. Пристап до просториите на компанијата за испорака на стоки ли извршување на услуга или работни изведби

Во овој случај, ние ги собираме не само вашите податоци кои се директно неопходни за извршување на договорен однос, како што се име, презиме, компанија, податоци за фактура, податоци за идентификација на возилото, туку и времетраењето на вашиот престој во РЕХАУ врз основа на член 10 став 1 точка 6 од ЗЗЛП. Доколку се случи итен случај и неопходна евакуација, целта е да се знае за лицата што престојуваат во зградата или во просториите. Ако сте во просториите за деловни прични, времетраењето на вашиот престој може да се искористи за да се проверат и оптимизираат внатрешните процедури и да се провери закллучоците за податоците за перформансот (на пример, фактури).

Кога се испорачува стока, камерите се користат и за следење на логистичките процеси на различни локации.

Врз основа на законски обврски или член 10 став 1 точка 6 од ЗЗЛП, за да се докаже исполнувањето на обврските за безбедност на патиштата, се документираат и безбедносните упатства дадени на посетителот.

Се разбира, можете да не се согласите со обработката врз основа на член 10 став 1 точка 6 од ЗЗЛП во секое време врз основа на вашата конкретна ситуација.

На нашите простории видео надзор се врши само на отворени простории. Соодветните знаци ќе ви го посочат ова. Овој видео надзор служи за да го обезбеди нашето производство и нашите системи за обработка на податоци. Ова обезбедува уште поголема заштита на личните податоци.

4.7. Коорпоративна комуникација и надворешни слики (член 10 став 1 точка 6 од ЗЗЛП)

Како дел од нашето учество во настани, посетата на нашето саемско присуство и други настани, а со цел документирање на настанот со медиумите и односите со јавноста и коорпоративните комуникации, се прават слики и видео снимки од овие настани. Во овој процес се обработуваат и лични податоци (слики).

Објавувањето на материјалот со слика се одвива и електронски на социјалните медиуми како што е Фејсбук и во печатените медиуми. Правна основа за оваа обработка е член 10 став 1 точка 6 од ЗЗЛП за кооорпоративна комуникација, како и законот за авторски права.

Доколку е можно фактички и правно разумно, на секој поединечен настан повторно ќе се упатува на сликите. Доколку обработката на сликите се одвива врз основа на чл. 10 став 1 точка 6 од ЗЗЛП , имате право на приговор во секое време, врз основа на вашата конкретна ситуација. Можете да го искористите ова право со тоа што однапред ќе го известите фотографот за овие причини и тој ќе го земе предвид тоа во својата работа. Со задоволство ќе ви ги доставиме деталите за предметниот настан.

4.8. Усогласеност, спроведување на законот и превенција на криминални активности (член 10 став 1 точка 6 од ЗЗЛП)

Рехау ги обработува личните податоци, до степен кој е предвиден со закон, за да утврди правни побарувања и да се брани во правни спорови. Во контекст на барањата за усогласеност на компанијата, податоците исто така може да се користат за спречување, разјаснување или спречување на кривични дела. Покрај претходно споменатите категории на личните податоци, доколку е потребно за оваа намена се користат и податоците кои се однесуваат на кредитоспособноста, податоците за посети, податоците за кориснички сметки,  како и податоците за кореспонденција, податоците за купо-продажба. РЕХАУ, исто така, користи внатрешен систем за укажувачи, при што за пријавување може да се поднесат анонимни и персонализирани пријави. Овие податоци ќе бидат избришани или целосно анонимизирани во согласност со важечкото законодавство или веднаш по завршувањето на соодветниот случај.

Безбедноста генерално е осигурена преку системите за безбедност на зградата и постројките, како и  за обезбедување на нашите системите за обработка на личните податоци, како што се контрола на пристап или видео надзор. Наведените контроли се извршуваат само на отворено на нашите простории. Дополнителни и детални инфомрации за истите можете да добиете на лице место.

Понатамошна обработка на вашите лични податоци вршиме со цел проверка на деловните проверки во рамки на законските барање за усогласеност со законот. Доколку личните податоци не се добиени директно од вас, истите ги собираме и од јавно достапни извори и база на податоци како дел на правнат правната проверка (due diligence).  Податоците собрани од овие извори се обработуваат исклучиво за оваа цел и се бришат веднаш штом е веќе не се потребни за таа цел. Оваа обработка на личните податоци се основа на член 10 став 1 точка 3 од ЗЗЛП, имајќи предвид дека правната проверка на деловните партнери претставува законска обврска, или врз основа на член 10 став 1 точка 6 од ЗЗЛП, легитимниот интерес на компанијата за евалуација на нејзините деловни партнери со цел намалување на ризикот. Доколку обработката се однесува врз основа на член 10 став 1 точка 6 од ЗЗЛП, вие имате право на приговор на обработката врз основа на вашата конкретна ситуација.

4.9. Комуникација за рекламирање и истражување на пазарот (Член 10 став 1 точка 6 од ЗЗЛП)

Врз основа на член 10 став 1 точка 6 од ЗЗЛП или доколку сте дале согласност за обработка (член 10 став 1 точка 1 до ЗЗЛП), ние ги обработуваме вашите лични податоци за рекламна комуникација, анкети за задоволство на клиентите, рекламни кампањи и за спроведување на наградна игра. На овој начин, ни можеме дополмнително да го подобриме нашиот асортиман на производи и услуги и да дејствуваме со по тагетирани мерки.

Во контекст на овие активности, може да се обработат потребните податоци како што се податоци за контакт / лични податоци (презиме, име, адреса, е-пошта). Во рамки на дадената согласност, дополнителни податоци може да се обработуваат за оваа цел, како што се: интереси, лични преференции, професија.

Кога станува збор за активен (постоечки) клиент или доколку се согласувате со тоа, горенаведените информации ќе ги донбиете по е-маил. За деловните партнери кои не се потрошувачи, информациите се дават по телефон или аналогно.

За наведените цели, можеби е неопходно да ги пренесеме вашите лични податоци на компании кои се дел од групацијата РЕХАУ за подобро да одговориме на вашите желби или постојано да ги подобруваме нашите производи и услуги. Во секој случај, согласно член 25 став 2 од ЗЗЛП, имате право на приговор во секое време на обработката на личните податоци за цели на директен маркетинг или во согласност со членот 11 став 3 од ЗЗЛП да ја повлечете согласноста во секое време, а правното дејствие се однесува само на идна обработка на податоци.

За понатамошен развој на нашите производи, услуги и деловни процеси, како и за истражување на пазарот, ги анализираме податоците што ни се достапни а кои се однесуваат на деловни трансакции, договори и барања. Во никој случај во оваа обработка не е можно да се извлечат заклучоци односно информации за поединечни физички лица. Се разбира, ние ја почитуваме вашата одлука доколку не сакате да ги користиме вашите лични податоци за да ги поддржиме нашите односи со клиентите - особено за директен маркетинг или истражување на пазарот.

4.10. Усогласеност со законските обврски (член 6 став 1 точка 3 од ЗЗЛП)

РЕХАУ подлежи на голем број законски обврски во врска со обработката и чувањето лични податоци. Овие се однесуваат, на пример, на комерцијални и даночни прописи, а во согласност со законот за облигациони односи и законите кои се однесуваат на даноците.

Со цел усогласување со овие обврски, ние ги обработуваме вашите податоци во неопходниот обем и, доколку е потребно, ги предаваме на одговорните органи во рамките на законските обврски за известување.

4.11. Цели на понатамошна обработка

Обработката на личните податоци се врши и во контекст на процедурите за управување со квалитет и подобрување на задоволството на клиентите, за понатамошно развивање на производи и услуги, да се спроведе истражуваање и развој и да се подобри ИТ безбедноста и ИТ операциите,. Последната точка, исто така, вклучува обработка за да се идентификува и спречи неовластен пристап до личните податоци.

Обработка на овие лични податоци се врши согласно 10 став 1 точка 6 од ЗЗЛП. Без дадена соодветна согласност, не може да се извлечат заклучоци за индивидуалните физички лица.

Во индивидуални случаи оваа обработка може да биде предмет на приговор врз основа на вашата конкретна ситуација.

4.12. Пренос на личните податоци во трети страни

За горенаведените цели, личните податоци може да бидат откриени на трети страни кои помагаат на контролорот во спостигнување на целите. Обработката се врши во смисла на член 32 од ЗЗЛП, и согласно член 30 од ЗЗЛП кпога станува збор за заеднички контролор или како пренос на податоци во контекст на користење на професионални услуги.

За пренос на податоци до приматели во трети земји (види точка 7 подолу).

5. Времетраење на чување

Ние ги чуваме вашите лични податоци само онолку долго колку што е неопходно за целите за кои се прибрани или додека чувањето е законско или во рамките на службените прописи. Ние веднаш ги бришеме или блокираме вашите податоци кога тие повеќе не се потребни.

Покрај тоа, ние ќе ги избришеме или блокираме вашите податоци веднаш по отповикувањето на вашата согласност и во случај на оправдано противење на обработката на податоците.

6. Планиран пренос на податоци до трети земји

За целите наведени во оваа политика за приватност, можеме да ги споделиме вашите лични податоци со други компании во рамки на РЕХАУ групацијата. Другите компании можат да ги користат вашите лични податоци во свој интерес за исти цели како и ние. Особено, тие можат да ги обработуваат вашите лични податоци за наведените цели во. Во рамките на РЕХАУ групацијата, вработените имаат пристап само до вашите лични податоци, до колку тоа е потребно за извршување на нивните должности.

Податоците се пренесуваат од филијалите во ЕУ/ЕЕП кон филијалите надвор од ЕУ/ЕЕП, или врз сонова на одлука за адвекатност на Европската Комисија (Член 45 став 3 од GDPR) или врз основа на стандардни клаузули (Член 46 став 2 точка Ц од GDPR) кое содржи соодветни гаранции за субјектот на личните податоци.

Текстот на стандардните клаузули за заштита ан личните подаотиц се објавени на следниот линк: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en

Преносот на личните податоци од Рехау во Република Северна Македонија во земја членка на Европската Унија или во Европскиот економски простор се врши врз основа на член 48 став 2 од ЗЗЛП. Пренос на личните податоци во трети семји се врши врз основа на член 49 и 50 од ЗЗЛП.

Ние исто така можеме да ги откриеме вашите лични податоци на трети страни надвор од компаниите РЕХАУ со цел да се здобијат со технички или организациски услуги кои ни се потребни за исполнување на наведените цели или други деловни активности. Нашите даватели на услуги со договор се обрзани да ги обработуваат личните податоци исклучиво во наше име и според наши инструкции. Ние, исто така, ги обврзуваме нашите даватели на услуги да превземаат технички и организациски мерки кои обезбедуваат заштита на личните податоци. Доколку давателите на услуги се наоѓаат во земји во кои важечките закони не обезбедуваат никаква заштита на лични податоци споредливи со македонски закони, ние со договор ќе се осигураме дека релевантните даватели на услуги ги почитуваат законските нивоа на заштита на податоците. При меѓународен пренос на лични податоци во трети земји, друштвото ги презема сите технички и организациски мерки со цел податоците да бидат заштитени. Дополнилтелно, Рехaу целосно ги имплементира законските одредби кои се однесуваат на меѓународниот пренос на податоци. За повеќе информации можете да го контактирате нашиот офицер за заштита на личните податоци.

7. Користење на податоците преку интернет/посетете ги нашите веб страници

Во продолжение ќе бидете информирани кои податоци може да ги собереме за вас кога ги посетувате нашите веб -страници и како ги обработуваме. Веб -страниците направени од REHAU може да содржат линкови до веб -страници на други провајдери кои не се опфатени со оваа политика за заштита на податоците.

Кога ја посетувате нашата веб -страница, ние складираме информации за прелистувачот и оперативниот систем што ги користите, датумот и времето на вашата посета и IP адресата. Сепак, овие податоци не можат да Ве  идентификкуваат и не претставуваат лични податоци. Ние не собираме никакви лични податоци преку нашите веб -страници без ваше знаење. Вие сами одлучувате дали сакате или не да ни ги откриете овие податоци во контекст на регистрација, нарачка или анкета. Ние ги користиме овие податоци за да обезбедиме непречена врска и удобна употреба на нашата веб -страница.

Покрај тоа, ние ги користиме следните технологии на нашата веб -страница:

7.1. Користење на алатката SnapEngage Live-Chat-Tools

Оваа веб страница користи SnapEngage, за разговор во живо обезбеден од SnapEngage, LLC. SnapEngage користи колачиња, текстуални податоци, кои се зачувани на вашиот компјутер и кои овозможуваат анализа на користење на веб страницата од ваша страна. Овие генерирани информации се пренесуваат исклучиво на сервер на SnapEngage во ЕУ и се складираат таму за да се процени вашата употреба на Chats-от и да ни дадат извештај за тоа. Доколку е потребно, SnapEnage ќе ги пренесе овие информации на трети лица како што се бара со закон или доколку трети страни треба да ги обработат овие податоци во име на SnapEngage. SnapEngage никогаш нема да ја поврзе вашата скратена IP адреса со други податоци од SnapEngage. За детали, погледнете го известувањето за приватност на SnapEnage, кое може да се најде тука: http://snapengage.com/privacy-policy/

На барање SnapEngage ќе ги препрати овие податоци до нас. Овие податоци ќе се користат само внатрешно, во даден случај за остварување на контакт од наша страна.

7.2. Chatbot / DialogFlow

Кога ја користите нашата услуга „РЕХАУ Chatbot“ (на пример преку нашата веб-локација www.rehau.com или во рамки на мобилни апликации), се собираат и складираат лични податоци, помеѓу останатото истории на разговори, IP-адреси и колачиња од страна на давателот на услуги Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирска и Botcopy Inc., a Deleware Corporation што се наоѓа во Санта Моника, Калифорнија. Овие информации се неопходни за обезбедување на услугата.Понатамошни информации во врска со ова ќе најдете на: https://policies.google.com/privacy како и на https://www.botcopy.com/privacy/ и https://www.botcopy.com/gdpr/.

7.3. Употреба на услугата за веб анализи на Google Analytics

Оваа веб страница користи Google Analytics, услуги за веб анализи обезбедени од страна на Google Inc. Google Analytics користи колачиња, текстуални податоци, кои се зачувани на вашиот компјутер и кои овозможуваат анализа на користење на веб страницата од ваша страна. Информациите генерирани од страна на колачињата за користењто на ова веб страница од ваша страна најчесто се пренесуваат до серверот на Google во САД и се чуваат таму. Во случај на активирање на IP анонимизација на оваа веб страна, вашата IP адреса ќе биде скратена во земјите-членки на Европската унија или други страни на Договорот за Европската економска област. Само во исклучителни случаи ќе се пренесе целосната IP адреса до серверот на Google во САД и таму ќе биде скратена. Во име на операторот на оваа веб страница, Google ќе ги користи овие информации за да се оцени користењето на оваа веб страница, со цел изработка на извештај за активностите веб страницата  и обезбедување на други услуги поврзани со користење на интернет за операторот на веб страницата. IP адреса пренесена од вашиот пребарувач во рамките на Google Analytics IP нема да биде поврзана со други податоци на Google. Можете да спречите зчувување на колачиња со соодветна поставка на  прелистувачкиот софтвер. Сепак ви укажуваме на тоа дека во тој случај нема да може целосни да ги користите одредени функции на оваа веб страна. Собирањето на податоци генерирани од страна на колачињата во врска со вашето користење на веб страницата како и обработка на овие податоци од страна на Google, можете да го спречите со пребарувачот ко се наоѓа на следниов линк: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Истиот треба да го симнете и инсталирате.

Можете да спречите собирањето на податоците од Google Analytics со кликнување на следниов линк. Се поставува Opt-Out-Cookie, со што се спречува собирање на вашите податоци во иднидна при посета на оваа веб страницa деактивирај Google Analytics


За повеќе информации во врска со условите за користење и заштита на податоците ќе најдете на https://www.google.com/analytics/terms или на https://policies.google.com/.  Укажуваме дека на нашата веб страница  Google Analytics е надграден со кодот "gat._anonymizeIp ();" за да овозможиме анонимно собирање на IP адреси за да се обезбеди т.н. IP маскирање.

7.4. Google Tag Manager

Оваа веб страна користи Google Tag Manager. Оваа алатка не собира лични податоци кои го идентификуваат лицето. Алатката предизивкува други ознаки кои самите можат да собират лични податоци. Оваа алатка не пристапува до овие податоци. Ако се врши деактивирање на ниво на домен или колачиња, истата ќе опстојува за сите ознаки имплементирани со Google Tag Manager. Политиката за приватност на Google за оваа алатка може да се пристапи на: https://policies.google.com/privacy.

7.5. Google Ads Remarketing

Нашата веб -страница ги користи функциите на ремаркетинг на Google Ads, со што ја рекламираме оваа веб -страница во резултатите од пребарувањето на Google, како и на веб -страниците на трети страни. Провајдер е Google Ireland Limited, Гордон Хаус, Бароу Стрит, Даблин 4, Ирска („Google “). За таа цел, Google става колаче во прелистувачот на вашиот терминален уред, кој автоматски користи псевдонимизиран ИД за колачиња за да овозможи рекламирање базирано на интерес врз основа на страниците што ги посетувате. Обработката се базира на нашиот легитимен интерес за оптимален маркетинг на нашата веб -страница во согласност со чл. 10 став 1 точка 6 од ЗЗЛП. Понатамошна обработка на податоци ќе се врши само ако сте дале согласност Google да ги поврзе историјата на интернет и прелистувачот на апликации со вашата корисничка сметка на Google за користење на информациите во вашата сметка на Google за да ги персонализира рекламите што ги гледате на интернет. Во овој случај, ако сте најавени на Google за време на вашата посета на нашата веб-страница, Google ќе ги користи вашите податоци заедно со податоците на Google Analytics за да креира и дефинира списоци на целни групи за ремаркетинг меѓу уреди. Google привремено ќе ги поврзе вашите лични податоци со податоците на Google Analytics со цел да креира целни групи. Може трајно да го оневозможите поставувањето колачиња за преференции со преземање и инсталирање на додатокот на прелистувачот достапен на следниот линк: http://www.google.com/policies/technologies/ads/.

7.6. Facebook Plugin

На нашата веб страница користиме тн. "пиксел на посетители" од Facebook Inc. На овој начин, може да се следи однесувањето на корисниците откако тие ќе бидат се пренасочени кон веб страницата на провајдерот со кликнување на реклама на Фејсбук. Овој процес е дизајниран да ја процени ефективноста на рекламите на Фејсбук за статистички и истражувачки цели на пазарот и може да помогне да се оптимизираат идните рекламни активности. Прибраните податоци за нас се анонимни, и не ни даваат информации за идентитетот на корисниците. Меѓутоа, податоците од Фејсбук се чуваат и се обработуваат, така што е можно поврзување со соодветниот кориснички профил и Фејсбук може да ги користи податоците за свои рекламни цели во согласност со политиката на Фејсбук користење на податоци: https://www.facebook.com/about/privacy/

Податоците може да му овозможат на Фејсбук и неговите партнери да прикажуваат реклами на и надвор од Фејсбук. Исто така, за овие цели на вашиот компјутер може да биде снимено колаче.

7.7. Facebook Remarketing

На нашата веб -страница ја користиме функцијата за ремаркетинг "Custom Audiences" на Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; "Facebook"). Оваа функција служи за таргетирање на посетителите на веб-страницата со рекламирање поврзано со покажани интереси во социјалната мрежа Фејсбук. За таа цел, ознаката за ремаркетинг на Фејсбук беше имплементирана на веб -страницата. Оваа ознака воспоставува директна врска со серверите на Фејсбук при посета на веб -страницата. Истата пренесува до серверот на Фејсбук кои од нашите страници сте ги посетиле. Фејсбук ги поврзува овие информации со вашата корисничка сметка на Фејсбук. Кога ја посетувате социјалната мрежа Фејсбук, ќе ви бидат прикажани персонализирани реклами на Фејсбук, базирани на вашиот интерес. Обработката се основа на член 10 став 1 точка 6 од ЗЗЛП односно исполнување на легитимен интерес на контролорот за горенаведената цел.

Од причини кои произлегуваат од вашата конкретна ситуација, имате право во секое време да приговарате на оваа обработка на вашите лични податоци врз основа на член 10 став 1 точка 6 од ЗЗЛП. За да го направите ова, можете да ја деактивирате функцијата за ремаркетинг "Custom Audiences". Дополнителни информации за собирање и користење на податоци од страна на Фејсбук, за вашите права во овој поглед и за начините на заштита на вашата приватност може да се најдат во информациите за заштита на податоците на Фејсбук на https://www.facebook.com/about/privacy/.

7.8. Facebook Lead Ads

Користиме Facebook Lead Ads, со цел да добиеме податоци за контакт од корисниците коишто на Facebook се интересираат за нашите производи и услуги. Нашите рекламни огласи на Facebook на тој начин се прошируваат со понатамошни опции за интеракција, особено опцијата за корисникот преку формулар за контакт да побара дополнителни информации за нашите производи и услуги. Доколку некоја заинтересирана страна испрати таков формулар, податоците дадени од корисникот ќе бидат зачувани како Lead на Facebook и ќе се пренесат до нас. Овие податоци ги користиме само за намената наведена во Lead Ad. Ова може да биде, на пример, име за лично ословување, е-пошта за испраќање на саканите информации за производот или телефонски број за стапување во контакт по телефон. Понатамошни информации во врска со ова ќе добиете директно од Facebook на https://www.facebook.com/about/privacy/.

7.9. Youtube Plugin

За интеграција на видеа на нашата веб страна, меѓу другото корисиме и  приклучок од YouTube LLC (претставен од страна на Google Inc). Кога ја користите нашата веб страница, се врши поврзување со серверите на YouTube. Ова му праќа информација на серверот на YouTube за тоа кои од нашите страници сте ги посетиле. Ако сте член на YouTube, тогаш YouTube ги поставува тие информации на вашата лична сметка. При користење на вакво поврзување тн. Plugin, при кликнување на копчето за почеток на некое видео, информацијата ќе биде поставена на вашата сметка, на пример. Оваа активност може да се спречи, со тоа што ќе се одјавите од вашиот профил на YouTube и други сметки на YouTube и Google Inc. И ќе ги избришете колачиња на тие компании, пред да ја посетите нашата страница. За повеќе информации за обработка на податоци и заштита на податоци преку YouTube (Google) ќе најдете на: https://www.facebook.com/about/privacy/.

7.10. Microsoft Plugin

Нашата веб страница го користи тн Conversion-Tracking од Microsoft Corporation. Рекламите на Microsoft Bing поставуваат колачиња на вашиот компјутер, ако до нашата веб страница пристапите преку реклама на Microsoft Bing. Microsoft Bing и ние можеме да видиме дека некој кликнал на реклама, бил пренасочен кон нашата веб страница и стигнал до бараната целна страница (страница за реализација). Притоа ние само го дознаваме вкупниот број на корисници кои кликнале на Bing рекламата и потоа биле пренасочени кон страната за реализација. Не се даваат лични податоци за идентитетот на корисникот. Ако не сакате да учествувате во процесот на следење, исто така можете да го одбиете потребното поставување на колаче - на пример, преку подесување на прелистувачот што обично го оневозможува автоматското поставување на колачиња. За повеќе информации за приватност и колачиња што се користат во Microsoft Bing, посетете ја веб-страницата на Microsoft: https://privacy.microsoft.com.

7.11. Outbrain

На нашата веб-локација ја користиме технологијата на давателот Outbrain UK Ltd., со која нашите корисници се упатуваат на понатамошна, можеби и интересна содржина во рамките на нашата веб-локација и на веб-локации на трети страни. Понатамошните препораки за читање што, на пр., Outbrain ги интегрира подолу, се одредуваат врз основа на досегашните содржини читани од страна на корисникот. За приказ на овие понатамошни интереси што се засноваат на интереси, Outbrain користи колачиња. За анонимизирање на IP-адресата, се отстранува последниот октет на IP-адресата, со цел да може да се гарантира целосна анонимност.Во секое време може да му се спротивставите на следењето од страна на Outbrain за приказ на препораки засновани на интересот на https://my.outbrain.com/recommendations-settings/home.

7.12. Adform

На оваа веб-локација се применува технологијата на Adform A/S. Овој систем користи колачиња за следење и управување со дигиталните рекламни кампањи. Законитоста на соодветната обработка на податоци се заснова на „легитимниот интерес“ што го одобрува законодавецот (чл. 6 од ЕУ-ГДПР, став 1, ѓ)). Ова е загарантирано до понатамошно известување.

Adform со поставувањето на колачињата не зачувува лични податоци како име, адреси на е-пошта или други лични податоци. Сите информации се чисто анонимни и содржат технички информации, како на пример зачестеноста на рекламите и датумот на прикажување на рекламниот материјал, користениот пребарувач или инсталираниот оперативен систем. Притоа не е можен заклучок за Вашата личност. Бидејќи IP-адресите во Германија се оценуваат како лични податоци, Adform никогаш не зачувува целосни IP-адреси во Германија, туку го скратува последниот октет со цел да се усогласи со заштитата на податоците.

Може да му се спротивставите на следењето преку колачиња. За таа цел, користете ја следнава врска: https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out. Со ова се зачувува таканаречено колаче за исклучување (OptOut) на Вашиот уред, што им сигнализира на техничките системи дека во иднина не смеат да се мерат понатамошни податоци и дека нема да смеат да се постават колачиња.

7.13. Сметка на РЕХАУ / cidaas

Кога ја користите нашата услуга „ REHAU Account“ (https://accounts.rehau.com или во мобилни апликации), ќе ве замолиме да доставите минимален сет на лични податоци што се потребни и се чуваат за испорака на услугата. Основната услуга - името на производот "cidaas" - е обезбедена од нашиот обработувач на личните податоци Widas ID GmbH, Maybachstraße 2, 71299 Wimsheim, Germany.

За повеќе информации, посетете ја страницата: https://www.cidaas.com/privacy-policy/

7.14. Cloudflare

Кога ја користите нашата услуга „REHAU Account“ (https://accounts.rehau.com или во мобилни апликации), давателот на услугата Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, САД ќе обработи и складира лични податоци, на пр анонимизирани IP адреси и колачиња, до 7 дена. Овие информации се потребни за да се зголеми нивото на безбедност на услугата и се креираат само за оваа намена.

За повеќе информации, посетете ја страницата: https://www.cloudflare.com/privacypolicy.

7.15. Колачиња

Колачињата се мали текстуални датотеки кои обично од посетената веб страница се снимаат во компјутерот. Колачињата служат за различни цели. Сепак, тие никогаш не се ризични бидејќи немаат "активна" способност. Значи, не можете да стартувате штетни апликации. Тие содржат речиси исклучиво информации кои се неопходни за удобно користење на интернет.

Класични примери за задачи на колачињата: податоци за најава, безбедна куповна кошничка количка, анализа на корисници, полиња за формулари.
Информации што можат да се зачуваат во колачињата: век на траење, име на сервер, уникатен ИД, податоци за содржината.

Употреба на колачиња

 • Колачиња за сесија
  Колачињата за сесии се чисто технички колачиња кои се неопходни за правилно функционирање на нашата веб-страница.
 • Колачиња за следење
  Колачиња за следење служат, се разбира во целосно анонимна форма, за оценка на однесувањето на посетителите на нашата веб страница. РЕХАУ и одговорното тело на тој начин добиваат вредни информации за тоа како се користи веб страницата, што ќе му овозможи подобро усогласување со интересите на посетителите.
 • Комерцијални колачиња Освен нашите сопствени колачиња, ние користиме колачиња од трети лица за да прикажеме персонализирано рекламирање на нашите и на други веб-страници. Овој процес се нарекува "retargeting". Тој се заснова на вашата активност на нашата веб страница.
 • Колачиња од трети страни
  Додатоците во нашата веб страница користат и свои колачиња. Можете да добиете повеќе информации за типот и целите на колачињата на самите веб страници поставени од трети страни.

Понудувач на колачиња за прелистување
Колачиња за прелистување

Consentmanager:
Ја интегриравме алатката за управување со согласност „consentmanager“ (www.consentmanager.net) од Jaohawi AB (Håltgelvågen 1b, 72348 Västerås, Шведска, info@consentmanager.net) на нашата веб-локација, за да добиеме одобрувања за обработка на податоците, односно користење на колачиња или споредливи функции. Со помош на consentmanager ја имате можноста да ја дадете или одбиете својата согласност за одредени функционалности на нашата веб-локација, на пр. за целите на интегрирање надворешни елементи, интегрирање стриминг содржини, статистичка анализа, мерење опсег и персонализирано рекламирање. Со помош на consentmanager може да ја дадете или одбиете својата согласност за сите функции или, пак, да ја дадете својата согласност за поединечни цели или поединечни функции. Исто така, накнадно може да ги промените поставките што сте ги направиле. Целта на интегрирањето на consentmanager е да им овозможиме на корисниците на нашата веб-локација да одлучат за гореспоменатите работи и да понудат опција за промена на поставките што веќе се направени во рамки на понатамошната употреба на нашата веб-локација. Во текот на користењето на consentmanager, се обработуваат лични податоци, како и информации од користените крајни уреди, како што е IP-адресата.
Правна основа за обработката е чл. 6 ст. 1 стр. 1 бук. в) во врска со чл. 6 ст. 3 стр. 1 бук. а) во врска со чл. 7 ст. 1 од ГДПР како и алтернативно бук. ѓ). Со обработка на податоците, consentmanager ни помага (според ГДПР одговорното лице) во исполнувањето на нашите законски обврски (на пример, обврска за обезбедување докази). Нашите легитимни интереси за обработката се наоѓаат во зачувувањето на корисничките поставки и претпочитувања во однос на користењето колачиња и други функционалности. Consentmanager ги зачувува вашите податоци сè додека се активни Вашите кориснички поставки. Две години откако ќе се направат корисничките поставки, ќе следува ново барање за согласност. Направените кориснички поставки потоа се зачувуваат повторно за овој временски период.
Може да поднесете приговор на обработката. Вашето право на приговор се заснова на причините што произлегуваат од Вашата ситуација. За целта на спротивставување, обратете се преку е-пошта на info@consentmanager.net.

8. Сигурност на податоци

Ние имаме технички и организациски безбедносни процедури за заштита на безбедноста на вашите лични податоци и заштита на Вашите лични податоци од неовластена или незаконска обработка и / или од случајно губење, менување, откривање или пристап.

9. Вашите права

За сите прашања, инфомрации во врска со заштитата на вашите лични податоци можете да го контактирате офицерот за заштита на личните податоци на Рехау во Скопје, на маил: skopje@rehau.com/

Заштита на личните податоци е мониторирано од следниве тела, каде што може да се обрати секое лице:

Офицер за заштита на личните податоци на ниво на Групација РЕХАУ
ДР. Александер Валтер 
REHAU Industries SE & Co. KG
Rheniumhaus
Otto-Hahn-Str. 2
95111 Рехау, Германија
Телефон: +49 9283-770
E-маил: datenschutz@rehau.com

Вие сами имате можност да ја проверите усогласеноста со регулативите за заштита на податоците од страна на РЕХАУ. Ги имате следните права:

 • Право на информираност
 • Право на пристап на обработените податоци
 • Правото на приговор
 • На сите аткивности на обработка на личните податоци основано на член 10 став 1 точка 6 од ЗЗЛП, имате право на приговор основан на вашата конкретна ситуација
 • Право на не давање на согласност за диектен маркетинг
 • Право на исправка, бришење и ограничување
 • Право на пренос
 • Правот да доставите барање до надзорниот орган, www.dzlp.mk

Ако имате прашања во врска правата во однос на обработка на лични податоци, можете да се јавите на нашето лице задолжено за заштита на лични податоци, кој е достапен и во случај на прашања, предлози или поплаки. По барање и во согласност со законот РЕХАУ веднаш ќе ве информира за тоа кои лични податоци од вас се чуваат кај нас. Ако, и покрај нашите напори да се осигура точноста и навременоста, се утрдат неточни податоци, ние ќе го поправиме истото, на ваше барање.

Engineering progress

Enhancing lives