Отпадни води

296-D008_01 - 49362

НЕМА ВЕЌЕ НАВЛЕГУВАЊЕ НА ВОДА ОД СТРАНА!

Сè поекстремните временски услови, меѓу другото, доведуваат до пораст на подземната вода и значително ги оптератуваат, нашите канализациски системи. Последица од тоа е дека секој четврти литар од подземната вода е „туѓа вода“. На тој начин, редовно се преоптоваруваат пречистителните станици, се зголемуваат трошоците за работа и неизбежно доаѓа, до неконтролиран пораст трошоците за отпадни води – што целосно води до незадоволство кај граѓаните.

Системите за одвод на РЕХАУ се меѓусебно компатибилни и не пропуштаат туѓа вода, што е потврдено од страна на ИКТ (IKT). Така, туѓата вода останува надвор, а трошоците во предвидената рамка.

Повеќе за темата влегување на туѓа вода:

 www.rehau.de/bessermitrehau

AGI_685723270_01 - 9030

БЕЗ НЕПОТРЕБНИ ТРОШОЦИ!

Третманот на отпадни води чини пари – и тоа навистина многу. Комуналната потреба за инвестирање во канализациската мрежа, до 2020 година, ќе изнесува околу 4 милијарди евра секоја година. Тоа одговара на околу 2 милиони места во градинка, секоја година. Причините се прекумерните оптоварувања на канализациските системи и штетите што настануваат како резултат на влегувањето на туѓа вода. Ова како последица покажува дека задолжително има потреба од санирање.

Многу од овие (последици) трошоци би можеле да се заштедат, доколку од самиот почеток се користи вистинскиот систем: Техника за одвод на РЕХАУ.

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection