РАУСИКО Бокс

Опис

РАУСИКО Бокс за филтрирање, задржување и складирање на атмосферска вода

Моменталното ниво на техника на стопанисување со атмосферски води кај централизирани и децентрализирани системи за одвод на дождовница е слично со природната техника. Заради тоа денес се бараат нови системи кои ќе можат да се користат флексибилно во сите примери на примена.

РАУСИКО БОКС ги има следните карактеристики:

 • Полимерни елементи на складиштење со високи коефициенти на складирање од 95% (тип S), одговара на 950л атмосферска вода на 1m³ просторен волумен
 • Компактен и иновативен складиштен блок кој при високи побарувања во однос на монтажна длабочина и статичка безбедност, може да се испорачува и како варијанта за високо оптоварување
 • Интегриран дистрибутивен, инспекциски и испирачки канал со испирачка зона и степенувани отвори за оптимална дистрибуција на вода
 • Тип S (стандарден) оптоварување до SLW 60
 • Тип H (висока оптовареност) за највисоки потреби за безбедност и оптовареност
 • Приклучок DN110/160/200 можен преку предна решетка

Предности

Предности

 • Целосен систем со сите неопходни компоненти за цевен ров
 • Интегриран дистрибутивен, инспекциски и испирачки канал со 120 бари изолирачка зона и степенувани отвори за оптимална дистрибуција на вода
 • При монтирање на повеќе позиции се фиксира преку растер запци
 • Едноставен софтвер за брзо и сигурно мерење на постројката според DWA-работен лист A138, DWA-работен лист A117 како и DWA упатство M153 (Download во делот сервис)
 • Висока издржливост овозможува монтирање во екстремни услови
 • Долготрајно, непречено функционирање
 • Растовареност на канализациската мрежа преку меѓускладиштење
  /-
  бафери

Испорака

Испорака

 • РАУСИКО C3 приклучен систем за Box-ровови / резервоар
 • РАУСИКО шахта DN 400 или DN 500 како контролна, пречистувачка или пригушна шахта
 • РАУСИКО шахта DN 600 или DN 1000, систем АВАШАХТ
 • РАУСИКО Хидроклин за хемиски-физичко третирање
 • РАУСИКО системи за седиментација за механичко третирање на атмосферска вода
 • РАУСИКО цевки за инфилтрирање за цевни ровови и корита како и програма на профили
 • РАУВИА PE голема цевка како собирен канал
 • Геотекстили, на пр. Сепараторски и филтерски слив

ПРИЈАВА ВО ПОРТАЛ

Печати