Санирање на цевки

Санирање на цевки

Полегнување на У-лајнер AC DN 300

Санирање на цевки

Вовлекување на У-лајнер AC во постоечка канализациска шахта.

Санирање на цевки

У-лајнер со 229 метри должина за виткање

Санирање на цевки

У-лајнер АС со леплив внатрешен слој за поврзување со куќни приклучоци

Санирање на цевки

Вовлечен У-лајнер АС низ шахтата

Со РЕХАУ системите за санирање и ново положување на цевки без ровен ископ, при рака имате квалификувано решение за најразлични области на примена и начини на положување:
Програмската линија У-лајнер припаѓа на групата на Close-Fit-процес на санирање и се користи за обновување на водоводи и одводи без ровен ископ. За ново положување на заштитни цевки без ровен ископ за телекомуникациски водови, струјни кабли како и гасоводи и водоводи во процес на кршење и дробење на почвата, РЕХАУ ви ја нуди програмската линија РАУЏЕТ.

Печати