Греење и ладење

РЕХАУ Површинско греење / ладење

За нови градби и санирање на постоечки живеалишта

РЕХАУ површинско греење / ладење

Системи за деловни простории

РЕХАУ Површинско греење / ладење

Посебна примена

РАУТИТАН Инсталација за греење

Комплетни решенија за сите видови на вградување

РАУТЕРМЕКС - Систем за блиско и далечинско греење

Енергетски ефикасен пренос на топлина

Ефикасна клима за пријатно чувство

Правата климатизација и ефикасната распределба на топлина е еден од најголемите фактори при користењето. РЕХАУ има искуство со децении во создавањето на системи за греење и ладење. Површински системи за кров, ѕид, и под во простории за живеење и престој и енергетски комфорниот систем со топлинска пума, се добар пример за тоа како пријатната клима на просторијата хармонично се поврзува со наиската потрошувачка на енергија . Со тоа лесно се исполнуваат и барањата на уредбата за заштеда на енергија (EnEV). На сите оние кои сакаат “неколку броја” поголемо, РЕХАУ им нуди греење на тревно површини за фудбалски игралишта.

Топ производи

Акустичен разладувачки таван

Интелигентна апсорпција на звук: Темперирање на просторија со вклучен дизајн

Сув систем

Кога треба да биде изработено брзо, едноставно и лесно

Греење на тревници

Да не се откажуваат на спортски натпревари и во услови на снег
Печати