Дренажни системи

Наши решенија за одводнување на сообраќајници и кај нискоградба

Дренажен систем кој ќе биде совршено усогласен на барањата за релевантниот случај на примена е неопходен за да се овозможи економично и сигурно користење на сообраќајниците, објектите и почвите. Било да се спречат улични штети предизвикани од поплави, да се обезбеди трајна стабилност на шински патишта, да се подготви терен за градежна примена или да се спречат штети на објекти предизвикани од подземна вода.

На следните страници ќе добиете детални информации за нашите програми како и упатства за нивна примена, транспорт и монтажа. Во РЕХАУ добивате поддршка за проектирање и димензионирање на системите за одводнување.

Печати