РАУГЕО Колект геотермален колектор

Опис

Површински колектори за ефикасно греење со геотермија

Со хоризонтално поставениот геотермален колектор се добива топлина од земјата во подрачјата каде нема појава од мрзнење на длабочина од ца. 1,5 m.

РАУГЕО колект PE-Xa колекторите имаат висока резистенстност на механички оштетувања. Притоа во принцип ископаниот материјал може да се примени повторно како материјал за насипување.На тој начин значително се заштедуваат трошоците за полегнување.

За помали побарувања за постојаност од оптеретување и постојана темепература РЕХАУ нуди и геотермални колектори од PE100 и PE100-RC.

Предности

Предности

 • Високо резистентен PE-Xa материјал (умрежен полиетилен), отпорен на резови и жлебови
 • Висока сигурност на PE-Xa цевките
 • Трошоците за замена на почвата отпаѓаат
 • Мали работни трошоци и висок степен на делување
 • Нема потреба од дозволи, доколку е поставено над подземни води
 • Сигурно и трајно функционирање како резултат на високта резистентност на материјалот на пукнатини
 • Едноставно полегнување кај големи површини
 • Нема потреба од дозволи за полегнување нас подземните води

Можности на примена

Можности на примена

 • За греење во комбнација со топлинска пумпа
 • Примена при располагање на големи површини (ab 200m²)
 • Полегнување по пристапни цени со градежни машини
 • При каменеето тло може да се постави без песочно насипување со PE-Xa
 • Оптимално во комбинација со површинско ладење

Испорака

Испорака

РАУГЕО геотермалните колектори PE-Xa, PE-RC и PE100 во својата програма на испорака, ги опфаќаат сите неопходни компоненти се до приклучокот на топлинската пумпа:

Помошни средства за полегнување

 • Приклучни водови
 • Разделници и разделни шахти
 • Елементи за воведување во објектот
 • Етилен гликол

Нашата сеопфатна програма ќе ја најдете во Downloads.

ПРИЈАВА ВО ПОРТАЛ

Печати