Темперирање на асфалтни површини

Опис

За вградување во лиен и валан асфалт

За оваа намена РЕХАУ со РАУВЕЈ има развиено стабилен и во секој аспект оптимален систем на цевки. РАУВЕЈ стабил е цевка за греење асфалт која со својот сооднос дијаметар/дебелина на ѕид од 11:1, гарантира стабилност на инсталацијата со истовремено мала загуба на притисок и висок пренос на топлина.

Предности

Предности

  • Висока издржливост на температура до 250 °C
  • Оптимиран пренос на топлина во асфалтот
  • Висока крутост на прстен
  • Внатрешна поврзаност со асфалтот

Можности на примена

Можности на примена

Овој систем е конципиран за користење со лиен асфалт, но може исто да се користи и кај валан асфалт.

Компоненти на системот

Компоненти на системот

  • РАУВЕЈ стабил PE-Xa цевка
  • Техника за спојување и прицврстување
  • Топлински извор, на пр. Геотермија или далечинско греење
  • Циркулациона пумпа за циркулирање на течноста

ПРИЈАВА ВО ПОРТАЛ

Печати