Блиско- и далечинско топлоснабдување

Снабдување со енергија за иднината


Во областа на обновливите извори на енергија биомасата игра клучна улога како вид енергија која може да се акумулира. Во последниве неколку години во светот се изградени илјадници инсталации за биогас, системи за греење со пелети и котли на биомаса и нѐ снабдуваат со електрична енергија и топлина. РЕХАУ се етаблираше на пазарот како системски понудувач, лидер во иновативност и компетентен партнер.

Печати