РАУТЕРМЕКС цевка за блиско и далечинско топлоснабдување

Опис

Изолирана цевка PE-Xa за енергетски ефикасен транспорт на топлина

За транспорт на топлина од биогас или пилевина системи, потребни ви се цевни системи со постојана сигурна топлинска изолација и спојна техника. РАУТЕРМЕКС се изработени од високо ефикасниот материјал PE-Xa и висок степен на изолација од PU-пена. На тој начин се зголемува економичноста на вашата топлинска мрежа односно значително се намалуваат топлинските загуби.

Предности

Предности 

РАУТЕРМЕКС ги нуди следниве предности за греење:

 • Изолациски слој од полиуретан за оптимална топлинска изолација при температури до 95 °C и постојана непропустливост на вода
 • Нема корозија и крустација со користење на специјални фитинзи или спојки РЕХАУ со електро заварување отпорни на топла вода
 • Едоставна, брза и сигурна изолација со уникатниот РАУТЕРМЕКС клип- спојки систем без алат
 • Соодветно и за познатиот метод на инсталирање со плакнење бушотина и вовлекување

Компоненти на системот

Компоненти на системот

Системот на цевки РАУТЕРМЕКС нуди целосна програма на цевки и на профили со единечен и двоен вод и сите соодветни делови, профили и фитинзи

 • РАУТЕРМЕКС двоен вод  од d25 до 63 mm, единечен вод од d25 до 160 mm со должина на прстенест сноп помеѓу 86 и 560m
 • РЕХАУ спојувачки систем на лизгачка чаура со сите вообичаени изводи, премини како и специјални куглести вентили и блок арматури
 • РЕХАУ спојувачки систем на спојка со електрично заварување FUSAPEX за поврзувања помеѓу d50 до 160 mm, агли, премини и конектори на фланша
 • РЕХАУ клип- спојки систем за поврзување и извод на РАУТЕРМЕКС изолиран систем цевки

Примена

Примена 

Системот на цевки РАУТЕРМЕКС е решение за распределување на топлина во големи мрежи на централно парно греење односно при големи растојанија помеѓу индивидуални корисници на топлина:

 • Изведба на средни до големи топлински мрежи, приклучок на поголеми индивидуални корисници на топлина
 • Приклучок односно распределба на топлина од BHKW, системи на пилевина и котли на биомаса на поголеми корисници на топлина
 • Распределба на топлина во индустриски и ладилни системи, оранжерии и производни системи

Материјали за превземање

Материјали за превземање 

ПРИЈАВА ВО ПОРТАЛ

Печати