РАУПАМИД

Опис

Полиамид црева

ИЗДРЖЛИВ И НА ВРЕЛ ПРИТИСОК

Со употреба на различни видови на ПА-материјали се покрива температурен опсег од - 60 °C до +110 °C.


Специјалните ПА -цевчиња се прават во тесна толеранција и посебно се применливи во комбинација со приклучни вентили.

Можности на примена

Полиамид црева

Можности на примена

  • автомобилска и моторна индустрија
  • техника за мерење и регулирање
  • лабораториска техника
  • пневматика и хидраулика
  • техника за заварување
  • централни постројки за подмачкување

Предности

Полиамид црева

Предности

  • кратки интервали на толеранција
  • компатибилен со приклучни вентили
  • ги исполнува стандардите DIN 73378 одн. DIN 74324
Печати