РЕХАУ на саемот Фенстербау Фронтале во Нирнберг

РЕХАУ годинава ја најавува новата ера во технологијата на прозорците. Ера на иновативни материјали и елегантни дизајни. Ерата на поврзаност на интелигентни елементи на прозорецот.


На кратко: Профилот беше само почеток. 

Добри причини да го посетите нашиот штанд

Паметен прозорец

На модерна бина во получасовни сесии РЕХАУ ги претставува многубројните можности на паметниот прозорец. Така наречениот РЕХАУ паметен чувар (REHAU Smart Guard) обезбедува заштита од провала и поголема сигурност во куќата. Системот за проветрување ГЕНЕО ИНОВЕНТ е интегриран во решението за паметен дом и со тоа е уште поинтуитивен и поудобен. 


РАУФИПРО ИКС (RAU-FIPRO X)

Понатамошниот развој на висококвалитетниот материјал РАУФИПРО овозможува конструкција уште поголеми прозорци,  повисока отпорност на температури и поголема носивост.  Доживејте ја новата генерација на нашиот висококвалитетен материјал РАУФИПРО: Сега подобрен со Х-фактор. 


Дизајн

Новите модерни бои со реален изглед на дрво и алуминиум ја зајакнуваат нашата конкурентност на целокупниот пазар на прозорци.  Со тн. КАЛЕИДО КОЛОР колекција ние имаме единствени дизајни и бои со изглед на стакло и можност за индивидуален изглед на прозорците.БИМ 

РЕХАУ ја разработува  актуелната тема во градежнитвото "Building Information Modeling" и го прикажува корисниот софтвер на повеќе работни станици. Веќе на крајот на 2018 со системот ГЕНЕО сето тоа е возможно. Започна планирањето на иднината.

Очекуваме да не посетите!

REHAU AT FENSTERBAU FRONTALE

This year, REHAU heralds a new era in window technology: an era of pioneering materials and elegant designs, an era of forward-looking connectivity and intelligent window elements.

In short, the profile was only the beginning.

Good reasons to visit our stand

The smart window

With a compèred stage show, REHAU presents a variety of options for the smart window every half hour, from distant visions to products that have already been developed, such as the REHAU Smart Guard. With an intruder prevention system, this ensures greater security in the home. Ventilation system GENEO INOVENT is now also integrated into the smart home solution and therefore even more intuitive and convenient.


RAU-FIPRO X

The further development of our successful RAU-FIPRO material allows even larger elements, even higher temperature resistance and even stronger load-bearing capacity. Experience the next level of our unique fibre composite: now with added X factor!


Design

Our new trend colours for a realistic wood and aluminium look strengthen your competitiveness on the entire window market. With our unique glass looks from KALEIDO VISION we also offer you a real unique selling point for the interior design of your windows.BIM

REHAU picks up the top theme of the construction industry, "Building Information Modeling", and demonstrates the useful software on several workstations. As early as at the end of 2018, REHAU will be all set for you with the GENEO system. The planning of the future has begun.

We look forward to your visit.

Печати