Станбена зграда Golden Art Energy

Станбената зграда се наоѓа во населбата Kисела Вода, во Скопје, со вкупно 75 станови. Стандардите за безбедност, удобност и енергетстска ефисканост во домувањето, кои се главен двигател на градежната компанија,  се исполнети на највисоко ниво, меѓудругото и благодарение на предностите и сигурноста што ја обезбедуваат вградените наши производи. Во објектот се вградени: прозорци од висококвалитетниот прозрски профил ГЕНЕО (GENEO), систем за водоводна инсталација, која ги задоволува највисоките барања за хигиена на водата за пиење РАУТИТАН (RAUTITAN), инсталација за поврзување на грејни тела РАУТИТАН (RAUTITAN), која обезбедува максимална сигурност на системот за греење.

AL-D2038_CL - 1072794МестоСкопје, населба Кисела Вода
Година2017

Производи/системи

Прозорци, водовод, греење

ГЕНЕО (GENEO) - прозорци
РАУТИТАН (RAUTITAN) – систем за водоводна инсталација
РАУТИТАН (RAUTITAN) – систем за поврзување на грејни тела


Engineering progress

Enhancing lives