Компетенци

Доверливи и иновативни

Со иновации и сигурност обезбедуваме долготрајни предности во однос на конкуренцијата. Тн. Know-how од нашите оддели: градба, автомотиви и индустирија консеквентно го вмрежуваме. Нашите понуди на системски решенија и услуги придонесуваат за зајакнување на нашата водечка позиција во светот и тоа на ниво на производ, стручни совети и сервис. Долгорочната претприемачка насоченост на прави независен и доверлив партнер за нашите муштерии и тоа на целата земјина топка.

Техника

Инженерите и техничарите во РЕХАУ го следат производот се до неговото вградување и употреба. Техниката на производство, ги води производите се до нивното сериско производство, и ги оптимира процесите на производство. Во тоа голем удел имаат нашите специјализирани и добро организирани производствени алатки. Покрај тоа обезбедуваме и оптимални услови, како на пример во логистика и испораката just in time (токму навреме).

... повеќе за оваа тема ќе дознаете овде

Квалитет

Основните начела за квалитет не се однесуваат само на нашите вработени, туку и на сите наши добавувачи:

  • Ние ги исполнуваме желбите на нашите муштерии и ги спроведуваме нивните барања за квалитет.
  • Квалитетот се планира, произведува, се проверува и следи.
  • Квалитетот вклучува квалификувана обработка на барањата, вршење на услугите и прецизност во однос на термините.
  • Спречувањето на грешките стои пред отстранувањето на грешките. Причините за грешките треба веднаш да се отстранат.
  • Процесите и системот на менаџирање со квалитетот постојано се подобруваат.

    ... повеќе за оваа тема ќа дознаете овде

Животна средина

Заштедата на се поретките природни ресурси и развој на иновативни системи за ефикасно искористување на енергијата се клучните прашања за иднината со кои РЕХАУ веќе успешно се занимава. Ниене само што развиваме и произведувамееколошки и економскиразумни системски решенија за нашите клиенти туку потполно свесно iодговорно делуваме и во корист на човекот и природата.

... повеќе за оваа тема ќе дознаете овде

Печати