Можности за вашата кариера

Можности за вашата кариера

Вашиот индивидуален развој во РЕХАУ се одвива според пронципот на персоналниот концепт на РЕХАУ. Зависно од потенцијалот, иницијативата и готовноста, сукцесивно Ве подготвуваме за превземање на понатамошни задачи.

Кариера

Стручна кариера:
Покрај класичната ракководна кариера на нашите висококвалификувани вработени им нудиме можност за предизвикувачки понатошен развој на пример како референт со одговорност за одредена стурчна област.
Раководна кариера:
Таленитраните и мотивирани вработени ги следиме на нивниот пат кон класичниот вертикален развој на кариерата. Како раководна сила тиа превземаат стручна и лична одговорност за одредена област.

Развој на потенцијал

Развојот на потенцијал го разбираме како тековен процес, кај кој се се врти околу квалификацијата и компетентноста на нашите вработени. Ние сакаме заедно да ги совладаме сегашните и идните задачи. Затоа особена вредност даваме на тоа потребаа од квалификувани сили, да ја покриеме со способни луѓе од сопствените редови.

Во рамките на еден систематски личен развој, потенцијалите на нашите вработени се оценети во редовни временски растојаниа. Така утврдениот профил на потенцијал, им овозможува на раководните сили, да го следат идниот пат на развој на вработените. Развојот на потенцијал го разбираме како раководен инструмент и раководна шанса.

Обука

Понатамошната обука во РЕХАУ е суштински составен дел од нполитиката на фирмата. Целта е, да се добијат квалификациите и копетентноста на вработените и истите понатаму да се развиваат. На обуките даваме уште повеќе познавање и готови искуства. Понатамошните обуки во РЕХАУ обезбедуваат задолство на вработените како и нивна мотивација.

Професионалните концепти за обука и развој, овозможуваат откривање на надареноста и способноста на секој поединец. Нашите вработени заеднички соп своите претпоставени и кадровото одделние ги одредуваат мерките за квалификација. РЕХАУ има свој оддел за обуки, кој на интернационално ниви постојано се грижи за тоа, вработените да ги имаат добиено сите актуелни обуки.

Печати