Поврзана РЕХАУ технологија

Dr. Ralf Sander

Истражување и развој на нови технолочки процеси

РЕХАУ го поврзува развојот на нови процеси и централното инженерство на процесите под поимот „Корпоративно истражување и развој на технолочките процеси“ (C-R + D PT). Декларираната цел е да се исполнат сите барања за технички процеси за разновиднте производи РЕХАУ. Ова вклучува истражување и развој на нови технологии, обезбедување на алати за екструзија и технички центар за тестирање на нови процеси и процедури. Покрај тоа, централните  технолошки процеси служат за обезбедување на основни, енергетски ефикасни технологии и процеси.

Заедно со соодветните области за технички процеси на трите деловни области, ‘’C-R + D PT’’,  се обезбедува целиот развој на синџирот од истражување до оперативно спроведување на процесите во рамките на компанијата. За таа цел, ‘’C-R + D PT’’го координира особено внатрешниот, светски развој на технологијата.

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection